Motie minimale breedte ecolo­gische zone


14 december 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 14 december 2017, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Grondexploitatie Boekweitkamp (RIS298451),

Overwegende dat:

  • versterking van de ecologische waarde van de Schenkzone een beleidsuitgangspunt is voor de herontwikkeling van de Boekweitkamp,
  • de wethouder in de Commissie Ruimte aan heeft gegeven dat aan weerszijden van de Schenk minimaal 25 meter bestemd wordt voor de ecologische zone,
  • In de grondexploitatie gesproken wordt van een gemiddelde strook van 50m en daardoor onduidelijk is of de voorgenomen bebouwing op terrein 1 hieraan zal voldoen,
  • Dit kan resulteren in een kwalitatief aanzienlijk mindere ecologische zone dan indien minimaal 25 meter wordt gehanteerd,

Verzoekt het college:

  • Bij de verdere uitwerking van plangebied 1 een minimale breedte van 25 meter voor de ecologische zone te hanteren aan weerszijden van de Schenk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Arjen Kapteijns
Partij voor de Dieren GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks

Tegen

D66, CDA, VVD, PvdA, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie geen bebouwing openbaar groen Schenkstrook

Lees verder

Motie vuurwerkvrije zones uitbreiden met parken en natuurgebieden 

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer