Motie herstel natuur­schade door strand­huisjes


23 maart 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 23 maart 2017, ter bespreking van het tweeminutendebat van het tweeminutendebat Strandhuisjes,

Overwegende dat:

  • de strandhuisjes tussen de Zandmotor en het Natura2000-gebied Solleveld-Kapittelduinen staan,
  • de Zandmotor hard nodig is om stijgende zeewaterspiegel te compenseren en de natuur bij processen rondom duinvorming rust nodig heeft,
  • de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in antwoord op schriftelijke vragen[1] aangeven dat de bebouwing de vorming van primair duin kan blokkeren en dat dit nadelig is voor de kustveiligheid en mogelijk nadelige effecten heeft op het behoud en de ontwikkeling van Natuurnetwerk Nederland,
  • de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tevens in hun bezwaarschrift aangeven dat de betreffende strandhuisjes de natuurlijke dynamiek verstoren,
  • natuurorganisaties aangeven dat bij de Zandmotor de fundering van de strandpaviljoens en strandhuisjes vele malen groter is dan de maximale toegelaten hoeveelheid en de kust daardoor kan verzwakken,

Verzoekt het college:

  • de huidige en verwachte schade aan de Zandmotor, de kustverdediging en het Natura2000-gebied Solleveld-Kapittelduinen door de plaatsing van de zandbanketten en strandhuisjes te inventariseren,
  • te beoordelen of deze schade in strijd is met de verleende omgevingsvergunningen en de vigerende wet- en regelgeving,
  • de geconstateerde schade te herstellen,
  • maatregelen te nemen om schade in het vervolg te voorkomen,
  • de Raad hierover voor de zomer van 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Gerwin van Vulpen Arjen Kapteijns

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij GroenLinks

[1] (Nummer 3256 Onderwerp: Bebouwing strand Kijkduin)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

VVD, D66, PvdA, CDA, PVV, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Bezuidenhoutse bomen

Lees verder

Motie onderzoek draagvlak meer vuurwerkvrije zones

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer