Motie indi­ca­toren klimaat­beleid


13 november 2014

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015-2018 (RIS 276469):

Constaterende dat:

Den Haag de doelstelling heeft in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn,

Overwegende dat:

Hiervoor thans geen indicatoren beschikbaar zijn om de voortgang van deze doelstelling te controleren en waar nodig bij te sturen,

Verzoekt het college:

In de begroting 2016 - 2019 de onderwerpen

Wonen en duurzaamheid
Openbaar groen
Verkeer en vervoer
Afval
Duurzaam inkoopbeleid

van meetbare doelstellingen en indicatoren, alsmede streefwaarden te voorzien,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Peter Bos Inge Vianen

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdA, CDA, D66, SP

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie actief autoluw beleid

Lees verder

Motie gescheiden afvalinzameling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer