Motie led-schermen opnemen in recla­menota


8 november 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 8 november 2012, ter bespreking van het raadsvoorstel “Begroting 2013-2016” (RIS 251740)

Constaterende dat:

• Er veel weerstand is onder bewoners tegen reclame uitingen door middel van led-schermen;

• Bewoners in de nabijheid van al geplaatste led-schermen veel lichthinder ondervinden;
Overwegende dat:

• Het huidige beleidskader onvoldoende maatregelen biedt om maatregelen te nemen als blijkt dat bewoners lichthinder ervaren;
Verzoekt het college om:

• Voor maart 2013 met een voorstel te komen tot aanpassing van de reclamenota, waardoor aanvullende randvoorwaarden aan LED-schermen gesteld kunnen worden.


Marieke de Groot
Partij voor de Dieren

Sandra Abbenhuis
Politieke Partij Scheveningen


Status

Aangenomen

Voor

SP, D66, CDA, PVV, VVD, PvdA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie verbod viswedstrijden kinderen

Lees verder

Amendement bijdrage Dierenambulance

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer