Motie led-schermen opnemen in recla­menota


8 november 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 8 november 2012, ter bespreking van het raadsvoorstel “Begroting 2013-2016” (RIS 251740)

Constaterende dat:

• Er veel weerstand is onder bewoners tegen reclame uitingen door middel van led-schermen;

• Bewoners in de nabijheid van al geplaatste led-schermen veel lichthinder ondervinden;
Overwegende dat:

• Het huidige beleidskader onvoldoende maatregelen biedt om maatregelen te nemen als blijkt dat bewoners lichthinder ervaren;
Verzoekt het college om:

• Voor maart 2013 met een voorstel te komen tot aanpassing van de reclamenota, waardoor aanvullende randvoorwaarden aan LED-schermen gesteld kunnen worden.


Marieke de Groot
Partij voor de Dieren

Sandra Abbenhuis
Politieke Partij Scheveningen


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PPS, HSP, SP, GL, D66, GvD, CDA, PvdE, PVV, VVD, PvdA

Tegen

GdM, ID

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer