Motie - Minder vaak het gras maaien


15 december 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 15 december 2016, ter bespreking van de Agenda Groen voor de Stad (RIS 294705);

Constaterende dat:

  • in de programmabegroting 2017-2020 staat dat het college inzet op een ‘beter maaibeheer’,
  • het onduidelijk is wat beter maaibeheer inhoudt,
  • geen concrete doelstelling is geformuleerd en geen locaties zijn aangewezen waar dit beter maaibeheer kan worden uitgevoerd,

Overwegende dat:

  • groen buiten de ecologische zones en grote groengebieden (bijv. oevers en bermen) nog niet natuurlijk wordt beheerd,
  • er daardoor in Den Haag veel kale bermen en oevers zijn,
  • natuurlijk beheerd gras de verbindingen tussen de ecologische zones in de stad kan versterken,
  • natuurlijk beheerd gras de biodiversiteit vergroot en zorgt voor een betere leefomgeving voor de inwoners van Den Haag,

Verzoekt het college:

  • tot doel te stellen in 2017 500 hectare gras buiten de ecologische verbindingszones en grote groengebieden natuurlijk te beheren,
  • het effect van dit beheer te monitoren aan de hand van flora en fauna,
  • de raad in 2018 een voortgangsrapportage van dit natuurlijk beheer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie/SGP, GroenLinks, GroepdeMos/OPDH, GroepOkcuoglu, HSP, ID, PvdE, PvdD, SP

Tegen

CDA, D66, GroepvanderHelm, PVV, PvdA, VVD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer