Motie ontwikkel beleid vergroening versteende wijken


13 november 2014

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015-2018 (RIS 276469):

Constaterende dat:

Het college enkel extra groen aanlegt als de kans zich daar voordoet,
De kansen voor de aanleg van extra groen zich volgens het college meestal voor doen bij herinrichtingen,

Overwegende dat:

Den Haag versteende wijken kent, zoals de Schilderswijk, de Transvaalbuurt en het Zeeheldenkwartier,
Verstening voor hittestress bij bewoners zorgt, de biodiversiteit vermindert, een negatief effect heeft op luchtkwaliteit en de doorlaatbaarheid van de bodem voor water vermindert,
Een groene leefomgeving stress verminderend werkt, en een algemeen positief effect heeft op de gezondheid en het welzijn van mens en dier,

Verzoekt het college:

De verstening in de Haagse wijken in kaart te brengen,
Te onderzoeken hoe deze wijken kunnen worden vergroend,
Concrete doelstellingen te formuleren ten aanzien van de vergroeningsopgave in de versteende wijken en deze op te nemen in het Groen Beleidsplan 2015,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Peter Bos Inge Vianen

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, HSP, GroenLinks, CDA, D66, ID, CU/SGP, SP, PvdE

Tegen

VVD, PvdA, PVV, GdMos, GvdHelm

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer