Motie pilot geen tweede parkeervergunning in wijken met parkeerdruk boven de 90%

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 oktober 2017, ter bespreking van diverse brieven over parkeren, waaronder de vervolg evaluatie tariefsverlaging tweede en volgende bewonersparkeervergunning (RIS296656),

Overwegende dat:

  • er door de tariefverlaging in 2015 een toename van het aantal tweede en volgende vergunningen van 52% is geconstateerd,
  • de parkeerdruk in de Haagse wijken is gestegen, in Transvaal bijvoorbeeld van 79% naar 85%,
  • uit de telefonische enquête kan worden opgemaakt dat tussen de 11% en 27% van de ondervraagden, door de tariefsverlaging een extra auto hebben aangeschaft,
  • in het Coalitieakkoord is aangegeven de tariefsverlaging van de tweede parkeervergunning te evalueren,

Verzoekt het college:

  • een pilot te starten in wijken met meer dan 90% parkeerdruk door het niet langer verstrekken van een tweede parkeervergunning,
  • de Raad voor de zomer 2018 over de verlopen pilot te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Arjen Kapteijns
GroenLinks
 
     

 

Status: Verworpen
Voor: HSP, GL, CU/SGP, PvdD
Tegen: D66, PvdA, VVD, CDA, PVV, De Mos/OPDH, SP, ID, PvdE, Van der Helm