Motie stimuleren Haagse Leefstraten

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 oktober 2017, ter bespreking van diverse brieven over parkeren, waaronder de vervolg evaluatie tariefsverlaging tweede en volgende bewonersparkeervergunning (RIS296656),

Constaterende dat:

  • de parkeerdruk in de Haagse wijken is gestegen,
  • de openbare ruimte schaars is en deze ruimte op zoveel andere manieren ingericht kan worden,

Overwegende dat:

  • bewonersinitiatieven er afgelopen zomer toe hebben geleid dat parkeerplekken met succes (tijdelijk) zijn omgevormd tot Leefstraat,
  • bewoners aangeven dat informatieverstrekking via de gemeente beter kan,

Verzoekt het college:

  • uiterlijk voor januari 2018 op de gemeentelijke website informatie op te nemen over hoe Leefstraten opgezet kunnen worden (naar het voorbeeld van gemeente Utrecht)[1],
  • de informatie te delen met bewoners,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Arjen Kapteijns
GroenLinks
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP
     

[1] https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/leefstraten/

 

Status: Aangenomen
Voor: D66, PvdA, HSP, VVD, CDA, SP, ID, GL, CU/SGP, PvdD, Van der Helm
Tegen: PVV, De Mos/OPDH, PvdE