Motie plan van aanpak scha­de­lijke lucht Groti­us­plaats


13 april 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 april 2017, ter bespreking van het voorstel van het college inzake herziening Projectdocument en Grondexploitatie Grotiusplaats (RIS296560),

Overwegende dat:

  • mensen die langere tijd langs een drukke weg wonen, een groter risico lopen om aan hart- en longziekten te overlijden,
  • het college voornemens is om 500 woningen vlak naast de Utrechtsebaan en het Prins Bernardviaduct te bouwen,
  • de overkluizing bij de Grotiusplaats de luchtkwaliteit op die plek weliswaar iets verbetert, maar niet voldoende is om gezondheidsschade te voorkomen,
  • de luchtkwaliteit bij het Ministerie van Economische Zaken en het Koninklijk Conservatorium door de overkluizing verslechtert,
  • meer woningen leiden tot meer verkeer in de buurt en daarmee een verdere achteruitgang van de luchtkwaliteit,

Verzoekt het college een plan van aanpak op te stellen:

  • waarmee de luchtkwaliteit rond de Grotiusplaats drastisch verbetert,
  • dat de voorziene stijging van de luchtvervuiling bij het ministerie van EZ en het Koninklijk Conservatorium voorkomt,

en verzoekt het college hier in het najaar over te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Arjen Kapteijns
Partij voor de Dieren GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

Tegen

PvdA, D66, CDA, VVD, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie geen resten vreugdevuren in zee en op strand

Lees verder

Motie stel klimaatneutraal gebouw als eis bij grondexploitaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer