Motie stel klimaat­neu­traal gebouw als eis bij grond­ex­ploi­taties


13 april 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 april 2017, ter bespreking van het voorstel van het college inzake herziening Projectdocument en Grondexploitatie Grotiusplaats (RIS 296560).

Overwegende dat:
- de Grotiusplaats een van de eerste projecten is die voortvloeit uit Agenda Ruimte voor de Stad en hierin duurzaamheid als belangrijk uitgangspunt is benoemd;
- bij de ontwikkeling van de Grotiusplaats, en in veel andere gemeentelijke grondexploitaties, geen aanvullende gemeentelijke duurzaamheidseisen worden gesteld;
- om in 2040 klimaatneutraal te zijn en de doelstelling van 1,5 graad te halen het noodzakelijk is om klimaatneutraal te bouwen.

Verzoekt het college:
- bij de dit jaar te herziene Nota Grondbeleid expliciet in te gaan op urgentie en de mogelijkheid om bij gemeentelijke bouwgrondexploitaties - bijvoorbeeld via een tender - een klimaatneutraal gebouw als eis op te nemen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Daniël Scheper
D66
Arjen Kapteijns
GroenLinks

Lobke Zandstra
PvdA

Pieter Grinwis
CU/SGP


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

CDA, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie plan van aanpak schadelijke lucht Grotiusplaats

Lees verder

Motie Stimuleren meer groene daken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer