Motie Stimu­leren meer groene daken


29 juni 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 29 juni 2017, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Woonvisie Den Haag 2017-2030 (RIS 296833),

Constaterende dat

 • in de Woonvisie wordt aangegeven dat “groene daken in de bestaande woningbouw worden gestimuleerd” (p. 16),
 • de subsidie voor groene daken in 2018 afloopt,
 • het college een legesaanpassing voor subsidieaanvragen voor groene daken overweegt,

Overwegende dat

 • groene daken veel voordelen hebben ten opzichte van conventionele daken, omdat ze
  • een waterretentieve functie hebben, waardoor ze wateroverlast kunnen voorkomen, en preventief werken tegen hittestress, waarmee ze een essentieel onderdeel vormen van klimaatadaptatie,
  • de biodiversiteit beter in stand houden dan conventionele daken,
  • het energieverbruik doen dalen, waarmee ze onderdeel kunnen uitmaken van de verduurzamingsstrategie,
 • met een legesaanpassing maar een klein deel van de Haagse daken kan worden bereikt, aangezien groene daken niet altijd vergunningplichtig zijn,
 • naast de legesaanpassing ook andere maatregelen kunnen worden genomen om de aanleg van groene daken te stimuleren, zoals
  • een versnelde afwikkeling van de vergunningaanvraag bij groene daken,
  • een korting op de rioolheffing voor huishoudens met een groen dak,
  • een demonstratiedak,
  • een in de bestemmingsplannen opgenomen vergroeningseis,
  • een infiltratieplicht voor hemelwater op eigen perceel,
 • deze mogelijkheden in de gemeente Rotterdam al in 2016 zijn onderzocht,

Verzoekt het college

 • in kaart te brengen welke beleidsmaatregelen het college tot zijn beschikking heeft om groene daken te stimuleren, alsook te onderzoeken hoeveel elk van die maatregelen zou kosten, en de raad hierover voor het eind van dit kalenderjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Arjen Kapteijns
GroenLinks
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Michel Rogier
CDA

Anne Toeters
D66

Rajesh Ramnewash
PvdA

Aisha Akhiat
SP

Rachid Guernaoui
Groep de Mos/OPDH

Gerwin van Vulpen
HSP


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, VVD, CDA, SP, GroenLinks

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie stel klimaatneutraal gebouw als eis bij grondexploitaties

Lees verder

Motie Intensiveringsopties duurzaam wonen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer