Motie plan van aanpak voor halen doelen CO2 vermin­dering in 2013


21 juni 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 juni 2012, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2012 (RIS 249444),

Overwegende dat:
• De begrote CO2 vermindering keer op keer niet gehaald wordt;
• Zonder aanvullende maatregelen het gat tussen het gewenste en behaalde resultaat steeds groter wordt;
• Vermindering van de CO2-uitstoot noodzakelijk is om onze bijdrage aan de klimaatverandering terug te brengen;

Verzoekt het college:
• Met een plan van aanpak te komen, waarin concrete maatregelen staat zodat in 2013 de gestelde doelen voor CO2 vermindering wel behaald worden.

Marieke de Groot
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

SP

Tegen

VVD, PvdA, D66, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie bespaarde rentes inzetten voor de leefkwaliteit

Lees verder

Motie stopzetten project Rotterdamsebaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer