Motie Reali­seren perma­nente winter­opvang


7 oktober 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 7 oktober 2020, ter bespreking van het actualiteitendebat winterkouderegeling.

Constaterende, dat:

• het college eind september met een brief over de stand van zaken winterkouderegeling zou komen;

• deze brief niet is gestuurd naar de gemeenteraad;

• de dak- en thuislozen per 1 november gebruik moeten kunnen maken van de winterkouderegeling;

• veel daklozen door te weinig plekken in de reguliere plekken aldaar niet meer terecht kunnen;

• in het coalitieakkoord staat dat niemand op straat hoeft te slapen;

Overwegende, dat:

• de gemeente de winterkouderegeling zou evalueren (RIS304591);

• een permanente winterkouderegeling voor alle dak- en thuislozen aantrekkelijker is om te gebruiken;

• de locatie Binckhorstlaan vorige jaar is verbouwd en is voorzien van nieuwe apparatuur;

• deze locatie is afgekeurd door de brandweer omdat er te weinig beveiliging aanwezig zou zijn voor eventuele evacuaties;

Verzoekt het college:

• de locatie Binckhorstlaan te heropenen met voldoende beveiliging om permanente winteropvang te realiseren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV