Motie Maak nieuwe stukken groen biodivers


7 oktober 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 7 oktober 2020, ter bespreking van het voorontwerp President Kennedylaan.

Constaterende, dat:

  • met de huidige plannen voor de herinrichting ingrijpende werkzaamheden gaan plaatsvinden;
  • stukken compensatiegroen worden aangelegd langs de ecologische verbindingszone;
  • deze herinrichting nieuwe kansen biedt om de Stedelijke Ecologische Verbindingszone ‘De Haagse Beek’ op te waarderen;
  • in het coalitieakkoord is opgenomen dat ecologische inrichting en -beheer van de publieke ruimte de standaard is;

Overwegende, dat:

  • in de nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones in Den Haag (RIS151912) inrichtingseisen zijn opgenomen als belangrijke uitgangspunten voor een functionerende ecologische verbinding;
  • een ecologische inrichting bijdraagt aan het soortenrijkdom in een gebied;
  • ecologisch beheer de biodiversiteit van een gebied ondersteunt;

Verzoekt het college:

  • om de nieuwe stukken groen bij de Noordwestelijke Hoofdroute deel 3, die ter compensatie worden aangelegd, in te richten met de inrichtingseisen die zijn opgesteld in de nota Stedelijke Ecologische Verbindingszone;
  • dit gebied ecologisch te beheren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen