Motie Maak nieuwe stukken groen biodivers


7 oktober 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 7 oktober 2020, ter bespreking van het voorontwerp President Kennedylaan.

Constaterende, dat:

  • met de huidige plannen voor de herinrichting ingrijpende werkzaamheden gaan plaatsvinden;
  • stukken compensatiegroen worden aangelegd langs de ecologische verbindingszone;
  • deze herinrichting nieuwe kansen biedt om de Stedelijke Ecologische Verbindingszone ‘De Haagse Beek’ op te waarderen;
  • in het coalitieakkoord is opgenomen dat ecologische inrichting en -beheer van de publieke ruimte de standaard is;

Overwegende, dat:

  • in de nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones in Den Haag (RIS151912) inrichtingseisen zijn opgenomen als belangrijke uitgangspunten voor een functionerende ecologische verbinding;
  • een ecologische inrichting bijdraagt aan het soortenrijkdom in een gebied;
  • ecologisch beheer de biodiversiteit van een gebied ondersteunt;

Verzoekt het college:

  • om de nieuwe stukken groen bij de Noordwestelijke Hoofdroute deel 3, die ter compensatie worden aangelegd, in te richten met de inrichtingseisen die zijn opgesteld in de nota Stedelijke Ecologische Verbindingszone;
  • dit gebied ecologisch te beheren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Groep de Mos/HvDH, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP, NIDA, Islam Democraten, Partij voor de Toekomst, Partij van de Eenheid

Tegen