Motie Kom snel met LER


7 oktober 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de voorstellen CID.

Constaterende, dat:

  • in het coalitieakkoord en het akkoord daarvoor werd aangegeven dat er een LER zou komen;
  • specifiek wordt aangegeven ‘we willen voldoende voorzieningen bij nieuwe gebiedsontwikkelingen garanderen door op tijd een leefbaarheidseffectrapportage (LER) uit te voeren’;
  • per motie in januari (RIS304391) is vastgelegd dat de Leefbaarheidseffectrapportage dit jaar als gespreksaanleiding voor toekomstige ontwikkeling in het gehele CID dient te worden gebruikt;
  • naar aanleiding hiervan is in de commissie toegezegd dat er snel een nulmeting komt;
  • dit er echter nog niet is.

Overwegende, dat:

  • het wenselijk is dat er snel een nulmeting komt en dat het essentieel is dat dit komt voordat de structuurvisie wordt vastgelegd;
  • anders de LER niet op tijd komt om in dit belangrijke document bij te sturen.

Roept het college op om:

  • snel met een LER over het CID te komen;
  • hiermee in elk geval uiterlijk gelijktijdig met de stukken voor de structuurvisie te komen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller

HSP

Adeel Mahmood

NIDA
Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, CDA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, PvdA, PVV