Motie Verhelp ecolo­gische knel­punten Hout­rustbrug


7 oktober 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 7 oktober 2020, ter bespreking van het voorontwerp President Kennedylaan.

Constaterende, dat:

• in de nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones Den Haag (RIS151912) de Houtrustbrug als ecologisch knelpunt wordt aangemerkt;

• met de huidige plannen voor de herinrichting ingrijpende werkzaamheden gaan plaatsvinden;

Overwegende, dat:

• in het coalitieakkoord is opgenomen dat ecologische inrichting en -beheer van de publieke ruimte de standaard is;

• deze herinrichting nieuwe kansen biedt om de Stedelijke Ecologische Verbindingszone ‘De Haagse Beek’ op te waarderen;

• de Houtrustbrug al sinds 2008 een vastgesteld ecologisch knelpunt is;

• door deze barrière weg te nemen een beter leefklimaat ontstaat voor dier- en plantensoorten;

Verzoekt het college:

• om bij het definitieve ontwerp voor de Noordwestelijke Hoofdroute deel 3 op te nemen hoe de ecologische knelpunten door de Houtrustbrug kunnen worden weggenomen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie/SGP