Motie Duide­lijke gemeen­te­lijke kaders


7 oktober 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Actualisatie Woonagenda.

Constaterende, dat:

  • het college steeds projecten voorlegt aan de raad die niet voldoen aan het coalitieakkoord en de woonagenda;
  • het college dan verwijst naar het feit dat deze projecten lang lopen;
  • dit vaak speelt bij het al dan niet toevoegen van sociale woningen, maar ook bij onderwerpen zoals middeldure woningen, groen en duurzaamheid.
  • de wethouder heeft aangegeven bereid te zijn een lijst met projecten op te stellen die niet aan de huidige kaders voldoen.

Overwegende, dat:

  • het niet hanteren van de huidige eisen ervoor zorgt dat het bouwen van 30% sociale woningen de komende tijd niet zal lukken;
  • veel bouwprojecten bijvoorbeeld binnen het CID en Binckhorst al een tijd lopen;
  • de raad pas wordt betrokken bij een bestemmingsplanwijziging of bij het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen;
  • van belang is dat voor eenieder duidelijk is hoe de raad omgaat met al gestarte projecten.

Verzoekt het college:

  • uiterlijk dit jaar met een brief te komen waarin wordt aangegeven voor welke projecten, die eerder zijn gestart zal worden afgeweken van de kaders vastgelegd in de woonagenda;
  • voor projecten die niet op de lijst zijn vermeld maar waar wel wordt afgeweken van de kaders na publicatie van de brief met een apart raadsvoorstel per project te komen waarin wordt gemotiveerd waarom wordt afgeweken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos

Haagse Stadspartij

Adeel Mahmood

NIDA
Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

VVD, CDA, PVV