Motie Regel geld voor de toekomst


16 december 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 16 december 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake bestedingsplan Enecomiddelen duurzaamheid en energietransitie (RIS306372).

Constaterende, dat:

  • het college de programma- en proceskosten van de energietransitie dekt uit de Enecomiddelen;
  • hiervoor € 14.900.000 wordt gereserveerd;
  • het bestedingsplan aangeeft dat vanaf 2022 middelen aan het gemeentefonds worden toegevoegd ter dekking van deze kosten.

Overwegende, dat:

  • onduidelijk is of deze middelen vanaf 2022 kostendekkend zijn.

Verzoekt het college:

  • de dekking van de programma- en proceskosten van de energietransitie vanaf 2022 uit te werken;
  • de raad hier voor het zomerreces van 2021 over te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP
Joris Wijsmuller
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, SP

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV