Motie Duide­lijkheid over revol­ve­rendheid


16 december 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 16 december 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake bestedingsplan Enecomiddelen duurzaamheid en energietransitie (RIS306372).

Overwegende, dat:

  • in het coalitieakkoord wordt gesproken over het starten van een revolverend energietransitiefonds;
  • in het bestedingsplan dit niet duidelijk terugkomt;
  • bij veel onderdelen van het plan gesproken wordt over revolverendheid, maar niet duidelijk is in welke mate dit het geval is.

Constaterende, dat:

  • de Haagse rekenkamer een handreiking revolverende fondsen heeft gepubliceerd.
  • hierin zes kernvraagstukken worden benoemd, zoals het doel, de looptijd en de mate van revolverendheid.

Verzoekt het college:

  • bij de verdere uitwerking van het bestedingsplan bij elk onderwerp waar wordt gesproken over revolverendheid de raad puntsgewijs te informeren over de zes kernvraagstukken van de Haagse rekenkamer.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGPStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, CDA