Motie Duidelijk probleem en doel


16 december 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 16 december 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake bestedingsplan Enecomiddelen duurzaamheid en energietransitie (RIS306372).

Overwegende, dat:

  • veel punten uit het Stedelijk Energieplan (RIS306869) nog moeten worden uitgewerkt, bijvoorbeeld in nieuwe raadsvoorstellen;
  • er (nog) niet een concreet afrekenbaar doel is gesteld bij de verschillende bestedingsvoorstellen;
  • er ook niet duidelijk is gemaakt wat de problemen zijn die met de verschillende voorstellen worden aangepakt.
  • de rijksoverheid dit soort aspecten met het Integraal Afwegingskader per voorstel motiveert.

Verzoekt het college:

  • per voor te leggen raadsvoorstel duidelijk te maken wat het specifieke probleem is dat met het voorstel wordt geadresseerd en wat het beoogde kwantitatieve resultaat is van het voorstel.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, CDA