Motie Behoud ecozone bij Assum­burgweg


16 december 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 december 2020, ter bespreking van bestemming “Kop Assumburgweg” (RIS306859).

Constaterende, dat:

  • het gemeentebestuur zich in de Agenda Groen voor de Stad (RIS294705) heeft verplicht om de Stedelijke Groene Hoofdstructuur op eenduidige en herkenbare wijze duurzaam in stand te houden;
  • in het bestemmingsplan aan de kop van de Assumburgweg ruimte wordt geschapen voor een gebouw in de ecologische verbindingszone;
  • er hierdoor groen en de (mogelijk in de toekomst te verbeteren) verbinding tussen de verschillende ecologische verbindingszones verdwijnt;
  • in de afdoening van de motie Eerder herstel Erasmuszone (RIS300960) is aangegeven dat de ecologische verbindingszone langs de Erasmusweg en de verbindingszone parallel aan de spoorlijn bij knoop Moerwijk zouden worden verbonden en hersteld.

Overwegende, dat:

  • dit met dit bouwplan onmogelijk wordt;
  • het college bovendien in de commissiebespreking 11 januari 2020 heeft toegezegd dat er geen millimeter zou worden gebouwd in de ecologische verbindingszone;
  • het plan zonder bebouwing in de ecologische verbindingszone in 2018 is vastgesteld door de Raad (RIS298576);
  • met het voorliggende plan wordt afgeweken van deze uitgangspunten;
  • deze ecologische verbinding achteruitgaat, doordat een gebouw op de plek van de verbindingszone komt.

Verzoekt het college:

  • Het bestemmingsplan in te trekken en te komen met een aangepast plan waarin de ecologische verbindingszone niet wordt aangetast.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Peter Bos
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, SP

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV, ChristenUnie/SGP