Motie Behoud groen en bouw geen recre­a­tie­wo­ningen


25 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 25 november 2020, ter bespreking van de commissiebrief over "Vliethoeve Park".

Constaterende, dat:

 • er 8 recreatiewoningen en 26 parkeerplaatsen in het groen worden gebouwd;
 • dit groen nergens wordt gecompenseerd;
 • in totaal 702 m2 onverharde ruimte verdwijnt;
 • volgens de systematiek van de verklaring van geen bedenkingen de raad bij een algemene verklaring kan verzoeken om een specifieke verklaring opdat zij zich over het betreffende plan kan uitspreken.

Overwegende, dat:

 • dit plan in strijd is met de Agenda Ruimte voor de Stad (RIS295016) en het coalitieakkoord aangezien op deze plek groen verdwijnt en ook geen sprake is van een verdichting voor woningen;
 • er bovendien op deze plek een ‘nee, tenzij’-beleid geldt voor hotelontwikkeling;
 • er tevens nog geen participatie met de buurt heeft plaatsgevonden;
 • het van belang is om groene ruimtes groen te houden;
 • de locatie, o.a. een oude schapenweide, daarom in het bestemmingsplan de bestemming ‘groen’ heeft gekregen;
 • de raad om deze redenen om een specifieke verklaring zou moeten verzoeken, zodat ze het plan kan heroverwegen.

Verzoekt het college:

 • gegeven de ingrijpendheid en politieke gevoeligheid, dit initiatief als een specifieke verklaring te behandelen opdat de raad over dit plan kan besluiten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos

Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, ChristenUnie/SGP, CDA