Motie Groen­balans bij NVU’s


25 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 25 november 2020, ter bespreking van Nota van uitgangspunten Twickelstraat-Zijpendalstraat.

Constaterende, dat:

  • er bij dit plan in het groen gebouwd wordt en bomen worden gekapt;
  • niet duidelijk is wat de groen- en bomenbalans is.

Overwegende, dat:

  • de wethouder heeft toegezegd dat voor de komende raad er meer informatie over de bomenbalans, het groenoppervlakte en oppervlakte verhard terrein zou komen;
  • dit nog niet is gebeurd.

Van mening, dat:

  • groenbehoud wenselijk is;
  • de gevolgen voor het groen bij elk plan moet worden afgewogen.

Verzoekt het college:

  • om informatie over het groen, de toename van verharde ruimte en de bomenkap in de toekomst standaard op te nemen in NVU’s en vergelijkbare documenten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie/SGP