Amen­dement Neem Parti­ci­patie Ontmoe­tingskerk serieus


25 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van de Visie op religieus erfgoed (RIS306362).

Besluit om:

  • In bijlage 3 bij de Ontmoetingskerk de woorden ‘Sloop/nieuwbouw’ te vervangen door ‘In onderzoek’.


Toelichting:

Op 23 september is met de wethouder van gedachten gewisseld over de plannen voor het slopen van de Ontmoetingskerk. Nadat bewoners en de commissie hier zorgen over uiten zegde de wethouder toe:

  • Schriftelijk de nog niet beantwoorde vragen te beantwoorden.
  • In gesprek te gaan met de buurtbewoners.
  • In een brief de ondernomen stappen in de participatie tot nu toe op een rij te zetten. In de brief zal ook opgesteld worden hoe het college van plan is voort te gaan met dit project.
  • En zal tot dan geen onomkeerbare stappen ondernemen.

Met de nu voorliggende kerkenvisie wordt afgeweken van deze uitgangspunten en wordt sloop voor de Ontmoetingskerk vastgesteld. Daarom wordt met dit amendement gekozen om een neutrale verwoording te gebruiken.Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, CDA, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

D66, PvdA