Motie Snel steun voor Haagse seks­werkers


25 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Prostitutienota Den Haag 2020-2022 (RIS304625).

Constaterende dat:

 • vanwege de coronacrisis sekswerkers ruim vier maanden lang inkomsten zijn misgelopen;
 • veel sekswerkers doorgaans geen andere keus hebben dan via de opting-in te werken;
 • opting-in een fictief dienstverband is en sekswerkers wel moeten voldoen aan fiscale verplichtingen, maar zij noch werknemer, noch ZZP-er zijn;
 • de sekswerkers door deze kromme regeling geen aanspraak kunnen maken op bestaande regelingen vanuit de (lokale) overheid zoals TOZO en NOW;
 • andere steden maatwerk toepassen om de sekswerkers financieel te compenseren;
 • de gemeenteraad op 14 juli 2020 de motie ‘Steun alle Haagse (seks)werkers’ heeft aangenomen.

Overwegende dat:

 • de Tweede Kamer op 10 november 2020 de motie ‘bezien of de ondersteuning voor mensen in de prostitutie volstaat’ unaniem heeft aangenomen;
 • deze motie een steun in de rug is om op lokaal niveau een regeling te treffen voor deze slachtoffers van de coronacrisis;
 • in Den Haag het om ongeveer 49 sekswerkers gaat;
 • de wethouder heeft aangeboden om met alle 49 sekswerkers in gesprek te treden om maatwerkoplossingen te realiseren;
 • door het stigma sekswerkers niet snel hulp zoeken bij overheidsinstanties.

Verzoekt het college:

 • om in gesprek te gaan met hulpverlenende organisaties om zo tot een maatwerkoplossing te komen waar de aangenomen motie ‘Steun alle Haagse Sekswerkers’ (RIS305987) toe opriep;
 • de gemeenteraad hier uiterlijk 11 december 2020 over te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Daniel de Scheper
D66

Fatima Faid
Haagse Stadspartij

Lesley Arp
SP

Janneke Holman
PvdA

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Sebastiaan Kruis
PVV

Janice Roopram
Hart voor Den Haag/GdM


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, PVV, SP

Tegen