Motie Breed pros­ti­tu­tie­platform


25 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Prostitutienota Den Haag 2020-2022 (RIS304625).

Constaterende, dat:

  • het Haagse Prostitutieplatform vier keer per jaar bij elkaar komt;
  • deze overleggen bijdragen aan het oplossen van problemen;
  • door deze overleggen dienstverlening en beleid verbetert;
  • bij dit overleg alleen de kernpartners aanschuiven (gemeente, CSG, Spot 46, HEIT, SHOP, De Haven, Liberty en een zelfstandige sekswerker).

Overwegende, dat:

  • in de prostitutienota is opgenomen dat het prostitutiebeleid en de uitvoering daarvan verbeterd kan worden door de inbreng van sekswerkers hierin te betrekken;
  • de gemeente actief contact gaat opnemen met exploitanten om hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving te vergroten.

Verzoekt het college:

  • meer sekswerkers uit te nodigen deel te nemen aan het prostitutieplatform;
  • een aantal keer per jaar ook andere professionals zoals de politie en exploitanten uit te nodigen om input te leveren aan het overleg.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Mariëlle Vavier
GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, SP

Tegen

Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP