Motie Behoefte trans- en manne­lijke seks­werkers in kaart


25 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van Raadsvoorstel Prostitutienota Den Haag 2020-2022 (RIS304625).

Constaterende, dat:

  • transgenders en mannelijke sekswerkers een moeilijk te bereiken doelgroep zijn;
  • deze sekswerkers vaak te kampen hebben met een dubbel stigma (betaalde seks en seks met een man/transgender);
  • er een tekort is aan werkplekken in de vergunde branche voor mannelijke en transgender sekswerkers;
  • deze sekswerkers nu vaak werken in de verborgen niet-vergunde sector.

Overwegende, dat:

  • het beleid extra inzet op het bereiken van mannelijke en transgender sekswerkers;
  • met deze extra inzet zorgmijders ook begeleid kunnen worden naar passende hulpverlening;
  • het aantal mannelijke en transgender sekswerkers dat hulporganisatie voor sekswerkers ‘Spot 46’ bezoekt toeneemt;
  • uit de prostitutienota blijkt dat nog niet goed in beeld is wat mannelijke en transgender sekswerkers nodig hebben.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken wat de mannelijke en transgender sekswerkers nodig hebben om hun werk in de vergunde sector veilig uit te kunnen oefenen;
  • bij dat onderzoek ook de mogelijkheden te bezien om meer werkplekken voor mannelijke en transgender sekswerkers te realiseren.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit

Partij voor de Dieren

Fatima Faid

Haagse Stadspartij

Lesley Arp

SP

Marielle Vavier

GroenLinksStatus

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie/SGP