Motie Fiets­tunnel station HS


25 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van Afdoening motie: Hou perronopgangen in de fietstunnel bij HS open (Motie AA.1 PvdA) (PvdA, GroenLinks, D66, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, NIDA, Hart voor Den Haag/Groep de Mos) (RIS305984).

Constaterende, dat:

 • alle perronopgangen vanaf de fietstunnel (Interwijktunnel) van station Hollands Spoor ondanks de vele protesten van bewoners, studenten, belangenorganisaties en de OV-ombudsman zijn afgesloten;
 • de meerderheid van de raad zich hier tegen heeft uitgesproken;
 • de raad onvoldoende inzicht heeft gekregen in de overwegingen van Prorail en NS.

Overwegende, dat:

 • het voor de raad niet inzichtelijk is wat het openhouden van de perronopgangen in de interwijktunnel zou kosten;
 • het voor de raad niet inzichtelijk is wat de impact is van het sluiten van de ingangen op de reguliere reizigersstromen (los van reizigersafname vanwege corona) en reistijden;
 • vanwege de verwachte groei van de stad, en het verdichten en bijbouwen in stadsdeel Laak in het bijzonder, de reizigersstroom zal toenemen;
 • het stadsbestuur een mobiliteitstransitie nastreeft waarbij het aandeel fiets en OV toeneemt en het gebruik van OV aantrekkelijker wordt gemaakt.

Verzoekt het college:

 • de raad inzicht te geven in de berekeningen en overwegingen van ProRail en NS die ten grondslag hebben gelegen aan het besluit de perronopgangen te sluiten, zowel uit financieel, economisch als logistiek oogpunt;
 • onderzoek te doen naar de impact van het sluiten van de ingangen op reizigersstromen - zowel in de huidige (pre-corona) situatie als in een toekomstige situatie - daarbij rekening houdend met het verdichten van Laak;
 • te onderzoeken wat het de gemeente zou kosten om de perronopgangen te heropenen;
 • de raad over de resultaten van dit onderzoek in het eerste kwartaal van 2021 te rapporteren.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse StadspartijStatus

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, SP, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP

Tegen

CDA, PVV