Motie Inzicht in bomenkap


25 november 2020


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van de Opknapplannen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve (RIS306367).

Constaterende, dat:

  • de wijken Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve de groene longen van de stad zijn;
  • al jarenlang sprake is van achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte en het groen;
  • bewonerscommissies zijn opgezet om tot verbeterplannen te komen voor de openbare ruimte in Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve;
  • veel plannen nog nader uitgewerkt moeten worden;
  • een prioritering is aangebracht in de uit te voeren herinrichtingsplannen.

Overwegende, dat:

  • het onduidelijk is welke effecten de herinrichtingsplannen hebben op het groen;
  • de wethouder nog inzichtelijk maakt welke bomen er worden gekapt;
  • de gemeenteraad nu in moet stemmen met de voorliggende schetsontwerpen.

Verzoekt het college:

  • inzichtelijk te maken welke effecten de herinrichtingsplannen hebben op het openbaar groen en straatbomen;
  • niet tot bomenkap over te gaan voordat de gemeenteraad inzichtelijk heeft wat de effecten van de herinrichtingsplannen zijn.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit

Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, PVV