Motie Rijks­mo­nument Plein 1813


20 september 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 september 2018, ter bespreking van de beantwoording SV Sloop monument en bomenkap aan Plein 1813 (RIS300355).

Constaterende, dat:

 • er een ontwerpbeschikking gepubliceerd is voor de gedeeltelijke sloop van een Rijksmonument op nummer 4 aan Plein 1813;
 • in deze ontwerpbeschikking ook een kapvergunning wordt gegeven voor 40 bomen;
 • de gedeeltelijke sloop van deze statige witte villa, gebouwd omstreeks 1860, zou plaatsvinden voor het verplaatsen van de Israëlische ambassade;
 • het college in zijn ontwerpbeschikking concludeert dat met inachtneming van alle bij het te nemen besluit betrokken belangen en de ingewonnen adviezen “de uitvoering van het plan een te grote aantasting van de architectuur- en cultuurhistorische waarden van het monument betekent”;
 • gesteld wordt dat om de beoogde betonconstructie te kunnen aanbrengen alle stucplafonds op begane grond en 1e verdieping, enkele rijk geornamenteerde parketvloeren, de raamluiken en lambrisering, de binnenspouwbladen van de buitengevels en de houten vloerdelen en balklagen worden verwijderd;
 • het college concludeert dat dit onherstelbaar verlies betekent van monumentale waarden.

Overwegende, dat:

 • ook de minister van OCW concludeert dat uitvoering van het plan leidt tot onomkeerbaar verlies van belangwekkende onderdelen van het historische interieur en casco van het rijksmonument en daarom negatief adviseert over deze verbouw;
 • het college stelt dat het voldoen aan de verplichtingen op grond van het Verdrag van Wenen voorrang heeft op de belangen van monumentenzorg en aangeeft dat het daarom de omgevingsvergunning toch verleent;
 • volgens het Verdrag van Wenen de ontvangende staat in overeenstemming met zijn wettelijke voorschriften de zendstaat behulpzaam is bij het op zijn grondgebied verwerven van gebouwen;
 • nu duidelijk is dat de staat Israël een monument wil aantasten, een toegangsgebouw wil bouwen en wil bouwen op terreinen waarop volgens het bestemmingsplan niet gebouwd mag worden er gegronde redenen zijn om afwijking niet toe te staan;
 • de beoordeling van de ingediende zienswijzen nog moet plaatsvinden.

Verzoekt het college:

 • de ingediende zienswijze zorgvuldig te beoordelen;
 • voor de beoordeling van de zienswijzen met kritiek op de analyse van het college over de interpretatie van het Verdrag van Wenen, extern juridisch advies hiernaar te laten verrichten en in te gaan op de vraag of er sprake is van een volledig vrije locatiekeuze en de vraag of de gemeente vanwege de veiligheid dan verplicht is om voor die locatie maatregelen toe te staan die haaks staan op de monumentenwetgeving.

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Arjen Kapteijns
GroenLinks

Janneke Holman
Partij van de Arbeid

Peter Bos
Haagse Stadspartij

René Oudshoorn
Groep de Mos/HvDH

Adeel Mahmood
NIDA

Tahsin Çetinkaya
Islam Democraten


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

VVD, D66, ChristenUnie/SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Milieu-effecten jaarwisseling

Lees verder

Motie Geen tweede parkeervergunning in Bezuidenhout-Oost

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer