Motie Geen tweede parkeer­ver­gunning in Bezui­denhout-Oost


20 september 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 september 2018, ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Bezuidenhout 1e herziening (RIS30086).

Overwegende, dat:

  • Bezuidenhout-Oost een parkeerdruk heeft van boven 90%;
  • juist met het oog op de gevolgen van dakopbouwen op de parkeerdruk de mogelijkheid van dakopbouwen door de rechter is geschrapt;
  • het aannemelijk is dat dakopbouwen op lange termijn kunnen bijdragen aan de parkeerdruk;
  • het verstandig is om maatregelen te nemen om de parkeerdruk in Bezuidenhout-Oost aan te pakken;
  • in het coalitieakkoord een stop op het uitgeven van tweede en verdere parkeervergunningen als maatregel is genoemd;
  • hiermee de parkeerdruk op lange termijn zal worden verminderd en in elk geval niet vergroot.

Verzoekt het college:

  • een stop op het uitgeven van tweede en verdere parkeervergunningen voor Bezuidenhout-Oost per 1 januari 2019 in te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA