Motie Milieu-effecten jaar­wis­seling


12 juli 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 juli 2018, ter bespreking van de brief van de burgemeester inzake evaluatie jaarwisseling 2017-2018.

Overwegende, dat:

  • het afsteken van vuurwerk aanzienlijke milieuschade met zich mee kan brengen, zoals een zeer slechte luchtkwaliteit;
  • andere activiteiten, zoals plaatselijke vuurtonnen, ook deze gevolgen kunnen hebben;
  • in de evaluatie nagenoeg geen aandacht wordt besteed aan de milieugevolgen.

Verzoekt het college:

  • bij de volgende evaluatie een paragraaf op te nemen over de milieueffecten van de jaarwisseling en hierbij kwantitatief in te gaan op de effecten op de luchtkwaliteit.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen