Vuur­werk­vrije natuur­ge­bieden


12 juli 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 juli 2018, ter bespreking van de brief van de burgemeester inzake evaluatie jaarwisseling 2017-2018.

Constaterende, dat:

  • het volgens artikel 2.18 van de algemene plaatselijke verordening (APV) van Den Haag “verboden [is] in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van honderd meter daarvan, voorzover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.”

Overwegende, dat:

  • dit verbod ook vuurwerk omvat, aangezien dit brandt of smeult;
  • dit verbod echter niet bekend is bij veel inwoners van Den Haag;
  • er in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van honderd meter daarvan daadwerkelijk vuurwerk wordt afgestoken.

Verzoekt het college:

  • bij aantoonbare overlast in deze gebieden tijdens de daaropvolgende jaarwisseling verbodsborden te plaatsen op de plekken waar de overlast heeft plaatsgevonden;
  • bij de informatievoorziening over de vuurwerkvrije zones ook expliciet te vermelden dat in en rond natuurgebieden jaarrond geen vuurwerk mag worden afgestoken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen