Motie Vuur­werk­vrije uitgaans­ge­bieden


12 juli 2018

De raad van de gemeente Den Haag, i n vergadering bijeen op 12 jul i 2018, ter bespreking van de brief van de burgemeester inzake evaluatie jaarwisseling 2017-2018.

Overwegende, dat:

  • het afsteken van vuurwerk door particulieren ieder jaar letsel, gezondheidsschade, milieuvervuiling en dierenleed veroorzaakt;
  • oude gebouwen in het centrum door het materiaalgebruik bovengemiddeld brandgevoelig zijn;
  • het vanwege de drukte en de brandgevoelige gebouwen juist in uitgaansgebieden gevaarlijk is als vuurwerk wordt afgestoken;
  • vuurwerkvrije zones een effectief middel zijn gebleken om de overlast van vuurwerk te beperken;
  • de centrale, professionele vuurwerkshow in de binnenstad een alternatief vormt voor het afsteken van particulier vuurwerk.

Verzoekt het college:

  • bij de komende jaarwisseling voor het gebied rond het Plein en de Grote Markt een vuurwerkvrije zone in te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen