Motie: Steun minima met huis­dieren


23 december 2022


Indiener: Lesley Arp, SP

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op op 22 december ter bespreking van de

programmabegroting 2022 Constaterende, dat:

 Steeds meer Hagenaars het financieel moeilijk hebben en onder hen ook veel Hagenaars met

een huisdier zijn;

 Op de website van de Huisdier Informatie Punten met geen woord wordt gerept over

financiële hulp bij dierenartskosten voor minima;

 Landelijke, regionale en lokale noodfondsen voor hulp aan huisdieren van minima zijn

verdwenen, al dan niet drastisch zijn verlaagd;

 Het college stelt dat Hagenaars met een minimuminkomen een beroep kunnen doen op de

bijzondere bijstand als zij hun dierenartskosten niet kunnen betalen, maar deze vorm van

ondersteuning hoogdrempelig en bureaucratisch is en geen oplossing biedt bij acute nood.


Overwegende, dat:

 De gemeente Amsterdam met een vouchersysteem werkt voor minima (de ADAM-regeling),

waarmee zij 1 dierenartsbezoek per jaar kunnen vergoeden;

 Op de website van de gemeente Amsterdam gemakkelijk te vinden is welke dierenartsen

meewerken aan dit vouchersysteem;

 Dit systeem voor minima veel transparanter is dan doorverwijzen naar de bijzondere bijstand.

Verzoekt het college:

§ Te onderzoeken of Den Haag samen met dierenartsen naar Amsterdams voorbeeld een

vouchersysteem voor dierenartsbezoek voor minima kan opzetten;

§ Te onderzoeken of een proef hiermee gefinancierd kan worden uit de €9 miljoen aan

incidentele middelen voor armoedevoorzieningen uit het coalitieakkoord.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lesley Arp
SP
Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Meer cliëntondersteuners maatschappelijke opvang

Lees verder

Motie Tijdelijke locatie voor de Samenscholing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer