Motie uitleg dwingende redenen van groot openbaar belang


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van het bestemmingsplan Zorgvliet (Eurojust) (RIS 249648),

Overwegende dat:
• Op basis van dwingende redenen van groot openbaar belang ontheffingen aangevraagd mogen worden in het kader van de Flora en Faunawet;
• Er dan sprake moet zijn van een algemeen, lange termijn belang, waarvoor geen alternatieven zijn;
• Jurisprudentie tevens aantoont dat deze ontheffingsgrond niet politiek maar feitelijk onderbouwd moet zijn;
• Op dit moment onduidelijk is wanneer en op welke gronden een beroep gedaan wordt op deze ontheffingsgrond;

Verzoekt het college om:
• De Raad op korte termijn te informeren over wanneer en op welke gronden er volgens het college sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang;
• Tevens de raad als voorbeeld de argumentatie voor het verzoek tot ontheffingvoor de vleermuizen mee te sturen.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie voorlichting veiligheid watergangen

Lees verder

Motie 100% voldoen opvangplicht zwerfdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer