Motie uitleg dwingende redenen van groot openbaar belang


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van het bestemmingsplan Zorgvliet (Eurojust) (RIS 249648),

Overwegende dat:
• Op basis van dwingende redenen van groot openbaar belang ontheffingen aangevraagd mogen worden in het kader van de Flora en Faunawet;
• Er dan sprake moet zijn van een algemeen, lange termijn belang, waarvoor geen alternatieven zijn;
• Jurisprudentie tevens aantoont dat deze ontheffingsgrond niet politiek maar feitelijk onderbouwd moet zijn;
• Op dit moment onduidelijk is wanneer en op welke gronden een beroep gedaan wordt op deze ontheffingsgrond;

Verzoekt het college om:
• De Raad op korte termijn te informeren over wanneer en op welke gronden er volgens het college sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang;
• Tevens de raad als voorbeeld de argumentatie voor het verzoek tot ontheffingvoor de vleermuizen mee te sturen.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer