Motie voeder­verbod opnemen in APV


30 mei 2013

De Raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 30 mei 2013, ter bespreking van de SV ´Voederverbod´d.d. 29 november 2012 (RIS 254763) nav de bespreking in de Cie Leefomgeving d.d. 15 mei 2013:


Constaterende dat:

- De Haagse inwoners nog altijd veel overlast ervaren van het overmatige voedselaanbod in de openbare ruimte;
- Het beperken van het voedselaanbod een belangrijk onderdeel is van het beleid rondom het structureel terugbrengen van dierenpopulaties die als plaag worden ervaren zoals meeuwen;


Overwegende dat:

- Voedsel nu in overvloed aanwezig is in de openbare ruimte, doordat bewoners bewust of onbewust voedsel achterlaten;
- Veel van het voedsel dat wordt aangeboden ongeschikt is voor vogels waardoor ze te dik worden of ziektes oplopen (bv botulisme);
- Door het voederaanbod wordt de vogelpopulatie “ongezonder” doordat ook de zwakkere/zieke dieren kunnen overleven en op hun beurt de
gezonde vogels besmetten;
- Een overaanbod van voedsel zorgt er ook voor dat er voedselresten blijven liggen waardoor vooral ratten en muizen zich gemakkelijker
kunnen voortplanten. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens;
- De aanblik van voedselresten trekt zwerfvuil aan, zodat de voederplaatsen makkelijk veranderen in plaatsen waar illegaal afval wordt
gestort. Dit trekt dan weer extra ongedierte aan;
- Voorkomen minder kosten met zich meebrengt dan genezen; het treffen van preventieve maatregelen bij dierplaagbeheersing is zowel
diervriendelijker als beter voor de portemonnee;


Verzoekt het college om:

- Te onderzoeken op welke wijze een voederverbod kan opgenomen worden in de APV;
- Hierbij een speciale “voederpas” in te stellen die kan worden aangevraagd voor een ontheffing voor het voederen van bijvoorbeeld
zwerfkatten of het bijvoeren in extreme weersomstandigheden door gespecialiseerde organisaties;

- Hierbij een stads brede voorlichtingscampagne te starten waarbij bewoners wordt uitgelegd waarom het voedselaanbod in de openbare
ruimte dringend beperkt moet worden;


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Raad van Advies

Lees verder

Motie bezuinigingen Milieu & Duurzaamheid als knelpunt mee te nemen in de voorbereiding op de begroting 2014-2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer