Begro­tings­be­han­deling: bouw aan  dier- en natuur­vrien­delijk Den Haag


14 oktober 2015

De Partij voor de Dieren heeft vandaag verschillende voorstellen gedaan die moeten voorkomen dat de leefomgeving in Den Haag verder onder druk komt te staan. Verwacht wordt dat de bevolking van Den Haag de komende jaren verder zal groeien. Het college heeft om deze reden veel bouwplannen gemaakt, erwijl we maar een beperkte hoeveelheid leefruimte in de stad hebben. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de gemeente extra stappen zet om de leefkwaliteit te verbeteren. Raadslid Christine Teunissen pleitte voor de aanstelling van meer stadsecologen, om biodiversiteit als uitgangspunt te nemen in bouwplannen, voor het beter benutten van braakliggende terreinen en het toepassen van de TEEB methode bij bouwontwikkelingen, waarmee duidelijker wordt wat natuur en water de stad te bieden heeft.

Onafhankelijk advies van stadsecologen
De Partij voor de Dieren wil dat stadsecologen bij toekomstige bouwprojecten een onafhankelijk advies uitbrengen. Bovendien moet dit advies duidelijk zichtbaar zijn voor raadsleden en burgers, zodat de natuurwaarden op een eerlijke manier kunnen worden meegewogen in de planvorming. Als stadsecologen vanaf het begin bij nieuwe bouwplannen worden betrokken, kan groen en biodiversiteit eindelijk stevig worden verankerd in de ontwikkelingen van de stad.

Natuur en water is winstgevend
Groen lijkt alleen een kostenpost te zijn in de begroting. Maar groen en water hebben juist ook veel maatschappelijke voordelen die geld opleveren. De Partij voor de Dieren wil dat het college dit erkent. Met het rekenprogramma TEEBstad kunnen de opbrengsten van natuur en water in kaart worden gebracht. De Partij voor de Dieren heeft de wethouder gevraagd te onderzoeken of TEEB-systematiek bij stadsontwikkeling kan worden toegepast.

Bouwen voor biodiversiteit
Bij renovatie en nieuwbouw houdt het college nu nauwelijks rekening met planten en dieren in de stad. Terwijl er van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland nog nauwelijks iets over is, stijgt in de steden juist de rijkdom aan flora en fauna. In Den Haag komen bijvoorbeeld veel beschermde diersoorten voor zoals de slechtvalk, de vleermuis en de huismus. Hier en daar een stukje Den Haag onttegelen is alleen niet genoeg als we deze dieren en planten ook in de toekomst een leefbare stad willen bieden. Een simpele en effectieve manier om een aangename leefomgeving te creëren is biodiversiteit meenemen in renovatie- en nieuwbouwprojecten. Bijvoorbeeld door bij elke vergunningsaanvraag de checklist Groen Bouwen mee te geven en biodivers bouwen als uitgangspunt op te nemen in het programma van eisen bij toekomstige grondexploitaties."

Braakliggende terreinen beter benutten
in Den Haag zijn verschillende braakliggende terreinen. Deze terreinen hebben een grote potentie voor het vergroenen en verduurzamen van Den Haag. De braakliggende gemeentelijke terreinen zijn niet makkelijk te vinden op de gemeente website. We hebben daarom de wethouder opgeroepen om braakliggende terreinen duidelijk in beeld te brengen op de website van de gemeente en het gebruik van braakliggende terreinen actiever onder de aandacht van de bewoners te brengen.”

Lees hier de bijdrage

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil egelvriendelijk Den Haag

Den Haag 13 oktober 2015 - Partij voor de Dieren Den Haag bracht gisteren een werkbezoek aan De Egelopvang in Den Haag. Tijde...

Lees verder

College laat ambities verduurzamen sociale huurwoningen varen

De Partij voor de Dieren heeft tijdens het debat over afspraken met woningcorporaties bezwaar gemaakt tegen het ontbreken van...

Lees verder