Jaar­verslag 2012


10 januari 2013


WELKOMSTWOORD

De Partij voor de Dieren behaalde op 3 maart 2010 met 4704 stemmen 1 zetel in de Haagse gemeenteraad. Sindsdien wordt de partij vertegenwoordigd door raadslid en fractievoorzitter Marieke de Groot (1982).


In het jaar 2012 heeft de Partij voor de Dieren Den Haag zich ingezet op verschillende dossiers waaronder het dierenwelzijn bescherming van groen in de stad en bescherming van de volksgezondheid. Hierover hebben wij 51 moties en 11 amendementen ingediend, 33 schriftelijke vragen gesteld en 2 initiatiefnota’s ingediend.

En ook dit jaar hebben wij verschillende successen behaald. Zo zijn twee van onze initiatiefvoorstel aangenomen. Het voorstel dat vraagt om een stedelijke (duurzame) voedselstrategie en meer aandacht voor de bij in het beleid. Ook geldt er dankzij onze vragen een voorkeursbeleid voor circussen, waarbij voorkeur wordt gegeven aan circussen zonder wilde dieren. De rol van de Partij voor de Dieren als aanjager van andere partijen is ook succesvol in Den Haag. Zo hebben andere partijen na lang aandringen ook de wethouder verzocht om meer geld voor de opvang en vervoer van dieren vrij te maken en worden bouwplannen en bestemmingsplannen dankzij onze verzoeken aangepast zodat groenwaarden beter beschermd worden.

De Partij voor de Dieren is ook actief op sociale media:

Facebook: www.facebook.com/PartijvoordeDierenDenHaag
Twitter: @pvdddenhaag

Ook in het nieuwe jaar kunnen zowel mens, dier, natuur als milieu rekenen op de Partij voor de Dieren Den Haag!


DIEREN IN HET WILD

Voederverbod
Overlast van dieren (meeuwen, duiven, muizen, ratten) in de stad wordt meestal veroorzaakt doordat ze makkelijk voedsel vinden, bijvoorbeeld door het achterlaten van etensresten op straat. De Partij voor de Dieren Den Haag heeft afgelopen jaar het college dan ook via een motie verzocht de inwoners van Den Haag met een campagne op te roepen hiermee te stoppen. Om de overlast tegen te gaan worden dieronvriendelijke methodes gebruikt, daarom hebben we ook een motie ingediend om in overleg met dierenwelzijnsorganisaties een handleiding op te stellen waarin - per dier - diervriendelijke oplossingen aangedragen worden. Tevens wil de partij dat de gemeente Den Haag, net als de gemeente Amsterdam, de GGD, dierenwelzijnsorganisaties en de stadsecoloog moet betrekken bij het zoeken naar diervriendelijke manieren om dierenplagen te voorkomen en mensen hierover voor te lichten.

Meeuwennesten
Ook de meeuwenproblematiek kwam in 2012 weer aan bod. Wethouder Dekker bleek een ontheffingsaanvraag ingediend te hebben bij het Rijk, zodat bewoners eigenhandig meeuwennesten mochten verwijderen. Wij hebben daar meteen vragen over gesteld. Meeuwen zijn namelijk beschermde dieren en het verstoren van nesten is daarom aan strenge voorwaarden verbonden. De wethouder heeft dan ook geen toestemming van het Ministerie van EL&I gekregen. Inmiddels blijkt het college ook in te zien dat bronbeleid noodzakelijk is. Dat betekent het verminderen van het voedselaanbod en platte daken ongeschikt maken voor nesten.

Opvang en vervoer gewonde dieren
Het opvangen en vervoeren van gewonde in het wild levende dieren werd op geen enkele wijze door de gemeente ondersteund. Het vervoeren van dode dieren was daardoor financieel aantrekkelijker dan van nog levende gewonde dieren. Wij hebben hier dan ook meerdere male aandacht voor gevraagd. Een eerste stap is afgelopen jaar gezet, doordat de wethouder heeft toegezegd een vergoeding toe te kennen als de dierenambulance naar aanleiding van een politiemelding in actie komt.

Verlichting boulevard
Het hoge felle licht van de nieuwe lichtmasten op de Boulevard van Scheveningen stoot vogels en amfibieën af en ook de beschermde Meervleermuis ondervindt hier hinder van. Hierover heeft de Partij voor de Dieren dan ook raadsvragen gesteld. Het college heeft toegegeven dat de boulevard inderdaad geen favoriete plek is voor vogels en amfibieën, maar dat deze dieren ook in de stad te maken hebben met openbare verlichting. Ook burgers die vlakbij de LED-schermen wonen, ondervinden veel lichthinder. De Partij voor de Dieren heeft het college verzocht vóór maart 2013 met een voorstel te komen om de reclamenota aan te passen, zodat aanvullende randvoorwaarden aan LED-schermen gesteld kunnen worden.

Tuinen
Door gebrek aan voldoende kennis leggen veel particulieren een onveilige vijver of watergang aan in hun tuin. Als de wal te hoog en te hard is kunnen dieren zoals katten, egels of jonge vogels, die in het water vallen, moeilijk op eigen kracht weer de kant opkomen, met een afschuwelijke verdrinkingsdood tot gevolg. De Partij voor Dieren heeft het college verzocht burgers op de gemeentelijke website in samenwerking met Haagse tuincentra, voorlichting te geven over diervriendelijk tuinieren. Het college heeft aangegeven hier nog eens naar te kijken.

Bijen
Wereldwijd en ook in Nederland neemt de bijensterfte alarmerend toe. Door veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen en het verdwijnen van drachtplanten die bijen van nectar en stuifmeel voorzien, wordt het voor bijen steeds moeilijker om te overleven. Bijen zijn belangrijke bestuivers van planten. We hebben dan ook (samen met de Haagse Stadspartij) het initiatiefvoorstel ‘Den Haag Bij voorbeeld’ ingediend, waarmee het college opgeroepen wordt tot bijvriendelijk handelen om bijensterfte zoveel mogelijk te beperken. Het voorstel is door de commissie Leefomgeving goed ontvangen en op 20 december stemde de raad in met het voorstel.


LANDBOUWHUISDIEREN

Brandveiligheid
Na de zoveelste stalbrand, hebben we het college gevraagd naar de situatie in de gemeente. Hoewel wij geen grootschalige veehouder in de stad hebben, zijn er wel maneges, asielen, pensions, stadsboerderijen en Koninklijke Stallen. Wij hebben het college dan ook verzocht regels rond de brandveiligheid van dierenverblijven op te nemen in de randbeveiligingsverordening. De burgemeester heeft toegezegd landelijk aan te dringen op regels voor brandveilige stallen. De brandweer komt met een plan van aanpak om via voorlichting en het nemen van preventieve maatregelen branden in dierenverblijven in Den Haag te voorkomen.

Fokbeleid
Ondanks het Boeren met beleid, kan niet voorkomen worden dat de dieren van de stadsboerderij die aan derden verkocht worden, vroegtijdig afgemaakt worden. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen hebben we het college verzocht te stoppen met het fokken van dieren. Dus niet elk jaar lammetjes geboren laten worden, maar alleen als daar voldoende huisvestingscapaciteit op de stadsboerderijen zelf voor is. Dit beleid is al toegepast op kleine dieren zoals konijnen en kippen.

Stadsboerderijen
Door bezuinigingen is besloten dat onder meer twee stadsboerderij met ingang van 1 juli 2012 niet meer door de gemeente Den Haag worden onderhouden. Hiervoor zijn nieuwe exploitanten gezocht. De Partij voor de Dieren Den Haag heeft het college laten weten bezorgd te zijn over het welzijn van deze boerderijdieren en wil er zeker van zijn dat hun welzijn nu en in de toekomst gewaarborgd is.


GEZELSCHAPSDIEREN EN DIERENOPVANG

Financiële steun
Door de economische crisis komen steeds meer dieren in de Haagse asielen terecht. In combinatie met minder donateurs en gemeentelijke kortingen op de subsidie, zijn steeds meer asielen in de financiële problemen geraakt. De gemeente is echter wettelijk verplicht de kosten van de opvang van zwerfdieren in de eerste twee weken volledig te vergoeden. Desondanks werd het budget met 10 % gekort. Tijdens de behandeling van onze initiatiefnota Dierenwelzijn hebben we hier dan ook over aan de bel getrokken. Ook via moties en amendementen hebben we het college keer op keer verzocht aan hun wettelijke taak te voldoen. Dieren komen veelal door menselijk toedoen in het asiel terecht en de Partij voor de Dieren Den Haag vindt dan ook dat de gemeente Den Haag daarbij een zorgplicht heeft.

Winteropvang
Bij vorst kunnen dak- en thuislozen gratis terecht bij het Leger des Heils en de Kessler Stichting. Voor dakloze hondenbezitters is het moeilijker onderdak te vinden. Voor hen is hun hond vaak hun enige maatje en als de hond niet mee mag, slapen ze liever buiten in de kou, met alle gevolgen van dien. De Partij voor de Dieren Den Haag vindt een goede opvang voor zowel de mens als dier van groot belang. Steden als Amsterdam en Brussel hebben dit probleem erkend en maatregelen getroffen. Wij vinden dat de gemeente Den Haag dit voorbeeld moet volgen maar zij geeft aan dat er geen er geen speciale plek wordt gecreëerd voor honden van dakloze hondenbezitters. Indien nodig kunnen de begeleiders van de winter opvanglocatie een tijdelijke opvangplek bij het Haags Dierencentrum regelen.

Hondenbelasting
De gemeente Den Haag gebruikt de inkomsten van hondenbelasting voor algemene middelen. De Partij voor de Dieren Den Haag vindt dat de opbrengst van deze belasting gebruikt moet worden voor dieren, zoals financiële steun aan dierenopvangcentra. Maar dat gebeurt niet. Wij hebben het college dan ook wederom verzocht de hondenbelasting af te schaffen.

Uitlaatgebieden
De Partij voor de Dieren Den Haag heeft het college verzocht alleen hondengebiedsverboden in te stellen als het echt niet anders kan. Er zijn in Den Haag teveel gebieden waar het verboden is honden uit te laten terwijl daar eigenlijk geen reden voor is. Een uitlaatverbod op vogelrustplaatsen of kinderspeelplaatsen is begrijpelijk maar een verbod op recreatiegebieden zoals het Rode Kruis Plantsoen niet. Begin 2013 zal de evaluatie van de uitlaatgebieden naar de gemeenteraad komen.

KLIMAAT, NATUUR EN MILIEU

Natuur

In de begroting 2013 van de gemeente Den Haag wordt door het college van B&W veel te weinig rekening gehouden met natuur en milieu. Er wordt bezuinigd op groen en flink geïnvesteerd in asfalt en grootschalige bouwprojecten. Steeds meer waardevolle groene plekken in de (binnen)stad moeten wijken voor steen. Ook wordt er weinig groen gecreëerd op plaatsen waar gebouwd gaat worden. De Partij voor de Dieren Den Haag vindt dat onaanvaardbaar en heeft daarom het initiatiefvoorstel ‘(Groene) Ruimte voor verbetering’ ingediend. In het voorstel worden aanvullende voorwaarden aan bouwen in het groen gesteld, om zo het schaarse groen in de stad te behouden en te versterken.

Natura 2000
Den Haag kent drie Natura 2000-gebieden: het Westduinpark & Wapendal, Solleveld & Kapittelduinen en Meijendel. De flora en fauna in deze gebieden zijn zo bijzonder dat ze ook in Europees verband beschermd zijn. Het college blijkt dit echter continue te vergeten. De Partij voor de Dieren heeft dan ook meerdere malen bij grootschalige bouwplannen de wethouders gewezen op hun verantwoordelijkheden om deze kwetsbare natuurwaarden te beschermen.

Rotterdamsebaan
De Partij voor de Dieren Den Haag heeft zich verzet tegen de bouw van de Rotterdamsebaan. De Rotterdamsebaan is een nieuwe autoweg om knooppunt Ypenburg, via de Vlietzone, met de Binckhorst te verbinden. De komst van deze baan zal de natuurwaarden in de Vlietzone vernietigen, files in de binnenstad veroorzaken en de luchtkwaliteit in de Haagse woonwijken doen verslechteren. Wij zouden liever zien dat het schaarse groen dat er nog is beschermd wordt en het woon-werkverkeer actief wordt teruggedrongen.

Parkeergarage Kanaalpark
De Partij voor de Dieren Den Haag heeft zich in het afgelopen jaar ook verzet tegen de plannen voor een parkeergarage onder het Kanaalpark in Scheveningen. De aanleg van de parkeergarage betekent niet alleen een onherstelbare aantasting van het park, ook de parkeerproblematiek in Scheveningen wordt hiermee ook niet opgelost.

Initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags
De Haagse gemeenteraad heeft het initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags van de Partij voor de Dieren Den Haag, PvdA, Haagse Stadspartij en GroenLinks aangenomen. Het doel van het voorstel (H)eerlijk Haags is bedoeld om de gemeente initiatieven in de stad op het gebied van duurzaam en lokaal voedsel te laten stimuleren. Zo kan bijvoorbeeld het gemeentelijke inkoopbeleid gekoppeld worden aan regionaal duurzaam voedsel. Ook kan de gemeente Den Haag ruimte bieden aan streekmarkten en buurtmoestuinen en zich profileren als Hoofdstad van de Smaak.

Afval
De 40 kunststofcontainers die Den Haag telt is te weinig om burgers te stimuleren om plastic gescheiden aan te bieden. De Partij voor de Dieren Den Haag heeft het college dan ook verzocht het aantal kunststofcontainers tenminste te verdubbelen en een proef te starten met het verstrekken van gratis inzamelzakken voor plastic. Onderzoek heeft aangetoond dat het recyclen van kunststof beter voor het milieu is dan het verbranden in een afvalenergiecentrale. Daarbij kan 80% van het ingezamelde plastic hergebruikt worden. Ook heeft de Partij voor de Dieren Den Haag het college verzocht in een aantal Haagse wijken met gestapelde bouw een proefproject met GFT inzameling te starten. In andere steden zijn al succesvolle proeven met gestapelde bouw gedaan.

Geluidshinder
Uit de Haagse Gezondheidsmonitor 2010 van de GGD blijkt dat twee derde van de Haagse burgers last heeft van geluidshinder in de stad, waarvan 25% ernstig. Ook lopen volgens dit rapport 112.500 inwoners een verhoogd risico op hart- en vaatziekten door geluidshinder. De Partij voor de Dieren Den Haag heeft het college verzocht te zorgen voor een gezonde leefomgeving en maatregelen te nemen om de geluidsoverlast in Den Haag te verminderen.

Luchtkwaliteit
Afgelopen jaar is ook veel gesproken over de luchtkwaliteit. Voor fijnstof bestaat geen veilige waarde waarbij de gezondheid geen schade oploopt. Daarbij stoten motorvoertuigen ook allerlei andere, voor de gezondheid schadelijke, stoffen uit die niet gemeten worden. In de nota Volksgezondheid 2012-2014: ‘Gezond aan de slag’ wordt dan ook terecht gesteld dat een slechte luchtkwaliteit een belangrijke bijdrage kan leveren aan het boeken van gezondheidswinst. Helaas werden er verder geen concrete maatregelen of doelen genoemd om de luchtkwaliteit te verbeteren. Wij hebben het college dan ook verzocht om concrete maatregelen te nemen. De begrote CO2 vermindering is wederom afgelopen jaar niet gehaald. Vermindering van de CO2-uitstoot is noodzakelijk om onze bijdrage aan de klimaatverandering terug te brengen. Wij hebben het college verzocht te komen met een plan aanpak zodat de doelen in 2013 wel gehaald kunnen worden.

Verkeer
Keer op keer wordt de automobilist door dit college gefaciliteerd. Wegen, parkeergarages en extra parkeerplekken worden in de stad aangelegd, wat vaak ten koste gaat van groen. Wij wijzen de wethouder er dan ook keer op keer op dat het tijd wordt om in te zetten op de fiets en het openbaar vervoer als hoogwaardig alternatief. Ook de parkeertarieven kunnen wat ons betreft omhoog, om mensen zo te stimuleren milieuvriendelijkere vormen van transport te gebruiken.


VERMAAK MET DIEREN

Haagse dierentuin
Naar aanleiding van berichten in de media over een ondernemer die een dierentuin in Den Haag wil beginnen hebben wij schriftelijke vragen gesteld. Dieren zijn levende wezens, geen producten of middelen tot menselijk vermaak. Er moet ten alle tijden dan ook rekening gehouden worden met het gevoel, het bewustzijn en de belangen van dieren. De Partij voor de Dieren Den Haag is dan ook tegen het tentoonstellen van dieren en daarom ook tegen de eventuele komst van deze dierentuin.

Dood schaap na pesterijen
Na het bericht over een mogelijk door kinderen mishandeld schaap van een kinderboerderij in Duindorp, dat daarna dood werd aangetroffen in de wei, heeft de Partij voor de Dieren Den Haag schriftelijke vragen gesteld. Zo wil de partij van het college onder meer weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en waarom er niet ingegrepen is. Ook wil de Partij voor de Dieren Den Haag weten of er maatregelen worden genomen om de veiligheid van de andere dieren op de stadsboerderij te garanderen.

Circussen met wilde dieren
Begin dit jaar werd onze motie ‘Voorkeursbeleid circussen’ aangenomen, waarmee het college werd verzocht een actief voorkeursbeleid te voeren voor circussen zonder wilde. Toch bleken circussen met wilde dieren nog steeds welkom in de stad. We hebben de wethouder dan ook verzocht het voorkeursbeleid van de gemeente Heemskerk te volgen. Daar heeft men het beleid zo ingericht dat circussen met wilde dieren daadwerkelijk geweerd kunnen worden De wethouder heeft toegezegd naar het beleid van de gemeente Heemskerk te kijken voor invoering in Den Haag.

Sierduiven
Dankzij de Partij voor de Dieren Den Haag zal het loslaten van sierduiven tijdens bruiloften door het college terugdrongen worden. Veel mensen weten niet dat deze dieren na het loslaten vaak in de problemen komen. In 2010 en 2011 heeft de Haagse Dierenambulance 200 gewonde en zieke sierduiven op moeten halen en zelfs een aantal moeten euthanaseren. Het college trekt zich het lot van deze dieren gelukkig ook aan en heeft toegezegd actie te ondernemen.


VISSERIJ EN VIS

Riooloverstorten

Riool overstorten, of te wel het lozen van ongezuiverd riool water, gebeurt bij langdurige of hevige regenval wanneer het rioolgemaal het niet meer aan kan. Doordat er steeds meer oppervlakten, zoals tuinen, in de stad bestraat zijn kan regenwater niet de bodem in en komt in het riool terecht. Bij overstorten zorgt het rioolwater voor vissterfte in de Haagse wateren. De Partij voor de Dieren Den Haag heeft het college dan ook gevraagd of zij riool overstorten ook als een ernstige bedreiging voor de waterkwaliteit zien en of zij bereid is maatregelen te nemen om riool overstorten in de toekomst te voorkomen.

Viswedstrijden
Nog steeds vinden in Den Haag hengelwedstrijden plaats en worden er zelfs wedstrijden speciaal voor kinderen georganiseerd. Hengelen veroorzaakt veel pijn en stress bij vissen. Een zorgvuldige omgang met deze dieren is al helemaal uitgesloten wanneer er een wedstrijdelement bij komt. De Partij voor de Dieren Den Haag heeft het college dan ook verzocht hengelwedstrijden in de Haagse wateren te ontmoedigen dan wel te verbieden.

Visstandsbeheer
Het voorkomen van verschillende vissoorten is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het water. De verantwoordelijkheid voor het zogenoemde visstandsbeheer ligt in Den Haag bij de Haagse Hengelsportvereniging. Wij vinden dit onbegrijpelijk en hebben afgelopen jaar dan ook meerdere malen gepleit om dit toezicht bij een onafhankelijke deskundige te leggen. Zo hebben we onder andere voorgesteld om de stadsecoloog hoofdverantwoordelijk te maken voor het visstand beheer.

Vlaggetjesdag
Tijdens de behandeling van het Evenementenkader bleek de gemeente een subsidie van € 60.000 euro te verlenen aan Vlaggetjesdag. Wij vinden dit onbegrijpelijk en hebben hierover dan ook een motie ingediend. De toestand van de zeeën en oceanen zijn zorgwekkend. Meer dan twee derde van de visbestanden in de Atlantische oceaan zijn overbevist en het leven in zee gaat steeds meer achteruit. Daarbij hoort belastinggeld in onze ogen niet gebruikt te worden voor een promotiedag van een commerciële sector, al helemaal niet wanneer die sector dieren, natuur en milieu ernstige schade toebrengt.OVERIG
De Partij voor de Dieren Den Haag heeft als speerpunten dier, natuur en milieu. Bij alle overige onderwerpen laat de Partij voor de Dieren Den Haag zich leiden door de vier uitgangspunten: persoonlijke vrijheid, verantwoordelijkheid, duurzaamheid en mededogen. Afgelopen jaar hebben wij ons onder andere ingezet op onderstaande dossiers:

Wietpas
In het zuiden van Nederland is gebleken dat de invoering van de wietpas geen oplossing bood maar juist zorgde voor toename van handelen op straat. Inmiddels is de wietpas afgeschaft. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze overlast rond een coffeeshop aanpakken. De Partij voor de Dieren Den Haag, GroenLinks, PvdA, D66, SP en de Haagse Stadspartij hebben samen met de coffeeshopondernemers gezorgd voor een goed coffeeshopbeleid in Den Haag.

Spuiforum
In november heeft de gemeenteraad definitief besloten dat het cultuurforum op het Spui gebouwd zal worden. De Partij voor de Dieren Den Haag heeft tegen de bouw van het cultuurforum gestemd. Deze enorme geldverspilling kan niet in een tijd waarin we zware bezuinigingen doorvoeren.

Oud en Nieuw
Vuurwerk brengt ernstige nadelen met zich mee voor de volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn. Jaarlijks vallen er onnodig veel slachtoffers door het verkeerd gebruik van (illegaal) vuurwerk. De Partij voor de Dieren Den Haag heeft het college gevraagd stappen te ondernemen om een verbod op consumentenvuurwerk te voeren.


IN DE MEDIA
De Partij voor de Dieren is in 2012 goed vertegenwoordigd geweest in de (Haagse) media. Dat onze nieuwsberichten en acties regelmatig worden opgepikt is een duidelijk signaal dat wij als partij met onze speerpunten serieus worden genomen. De pers weet ons ook te vinden. Zo zijn wij onder meer uitgenodigd in radio- en televisieprogramma’s als er op het gebied van dier, natuur en milieu nieuws was. Hieronder een selectie:

FEBRUARI
- De Scheveningse Courant: ‘Voorstel PvdD schokt Scheveningen’

APRIL
- De Posthoorn: ‘Twaalf schermen op Pier; mag dat?’

JUNI
- Omroep West: PvdD wil brandmelders in kinderboerderij
- Westonline: Hagenaars eten uit eigen tuin

SEPTEMBER
- De Posthoorn: Gemeente blijft investeren ondanks crisis
- Stadsomroep Den Haag: ‘Handen af van Zorgvliet’
- Het Krantje: Meningen verdeeld over Rotterdamsebaan
- De Posthoorn: Boze reacties op begroting Den Haag
- Stadsomroep Den Haag: BEGROTING: 'Den Haag kiest voor asfalt in plaats van groen‘
- AD: PvdD vreest komst Rotterdamsebaan
- TV Info Thuis: PvdD voorziet problemen met Rotterdamsebaan

OKTOBER
- Dichtbij.nl: Heemskerks model voor circussen inspireert andere gemeenten
- De Telegraaf: Circuswoede
- Info Thuis: PvdD wil circussen zonder wilde dieren
- Stadsomroep Den Haag: 'Aanleg parkeergarage Kanaalpark mag‘
- De Scheveningse Courant: Haagse raad buigt zich over Scheveningen-dorp
- Omroepwest.nl: 'Parkeergarage Kanaalpark moet niet doorgaan‘

NOVEMBER
- AD: Ledscherm op de korrel
- Stadsomroep Den Haag: Meerderheid Hagenaars tegen Cultuurpaleis
- AD: ‘Getreiter moet stoppen’
- De Posthoorn: Bomen bij de Bijenkorf: Raad wil groen in Grote Marktstraat

DECEMBER
- AD: Schoon hok door pieten
- De Posthoorn: Partij voor de Dieren: ‘Stop met voeren vogels’
- Avondspits Radio 1 (Joost Eerdmans): Wel of geen wilde dieren in het circus?
- Haagse Ochtendradio Den Haag FM 92.0 (Melvin Vermeer)


PDF

Gerelateerd nieuws

Den Haag zet zich in voor bijen

Den Haag, 20 december 2012 - Ter afsluiting van ‘Het jaar van de Bij’ heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel “Den Haag ...

Lees verder

Vertraging Rotterdamsebaan gouden kans

Den Haag, 24 januari 2013 - Vandaag werd bekend dat minister Schultz van Infrastructuur en Milieu de aanleg van de Rotterd...

Lees verder