Vijf van de tien moties met brede steun aange­nomen begroting 2015-2018


14 november 2014

Afgelopen donderdag 13 november heeft de gemeenteraad de begroting van 2015-2018 vastgesteld. De Partij voor de Dieren heeft tien moties ingediend, waarvan er vijf zijn aangenomen. Hieruit blijkt brede steun voor de duurzame koerswijziging die de Partij voor de Dieren bepleit. Die wijziging is hard nodig, want uit de begroting blijkt dat de stad de basis voor het welzijn van mens, dier, natuur en milieu nu niet op orde heeft.

Motie definities duurzaam en duurzaamheid

De begrippen duurzaam en duurzaamheid worden op verschillende manier gebruikt in de begroting. Elk gebruik heeft zijn eigen betekenis. Door ons voorstel wordt er in de begroting per context een definitie opgenomen van het begrip duurzaam of duurzaamheid. Dit komt de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de begroting en de controle van de doelstellingen van het college ten goede.

Motie indicatoren klimaatbeleid

Den Haag heeft als doelstelling in 2040 klimaatneutraal te zijn. Het ontbreekt echter aan indicatoren, meetbare doelstellingen en streefwaarden om de voortgang van deze hoofddoelstelling te controleren en waar nodig bij te sturen. Door ons voorstel wordt deze belangrijke elementen wel opgenomen in de begroting en beschikt de gemeenteraad over middelen waarmee het zijn controlerende functie kan uitoefenen.

Motie invulling campagne dieren uit de opvang

De toestroom naar de dierenopvang blijft bestaan, zolang mensen huidieren in een opwelling kopen en vervolgens deze weer weg doen omdat ze er geen zorg voor kunnen dragen.
Daarom hebben we voorgesteld om de aangekondigde campagne waarin mensen worden gestimuleerd dieren uit de opvang te halen te koppelen aan verantwoord huisdierenbezit. Door deze invulling van de campagne worden bewoners van Den Haag bewust gemaakt van de zorg die het houden van een huisdier met zich meebrengt. Op die manier wordt de toestroom naar de asielen vermindert, terwijl het ophalen van een dier uit de opvang door diezelfde campagne wordt gestimuleerd. De motie werd met een overgrote meerderheid aangenomen.

Motie vergoeding vervoer gewonde in het wild levende dieren

De Partij voor de Dieren is van mening dat de gemeente een morele plicht heeft zorg te dragen voor al haar inwoners, zo ook voor gewonde in het wilde levende dieren. het is echter nu nog zo dat het ophalen van een gewonde egel, zwaan, of vos niet wordt betaald door de gemeente. Terwijl 95% van deze dieren gewond raakt door menselijk handelen. Ons voorstel dwingt het college ertoe op zoek te gaan naar de dekking voor het bedrag dat structureel nodig is voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren.

Motie onnodige verlichting gemeentelijke gebouwen

In de gemeentelijke gebouwen staat het licht vaak na werktijden aan, wat in onze ogen een grote energieverspilling is. Daarom hebben wij voorgesteld de aanpak van onnodige verlichting in gemeentelijk gebouwen en kantoren na werktijden op te nemen als energiebesparingsmaatregel in de ‘Aanpak energiebesparing en verduurzaming gemeentelijke organisatie’. Het is een simpele maatregel, die met weinig inspanning en nagenoeg geen kosten veel kan opleveren. De motie is daarom ook door een grote meerderheid aangenomen.

Gerelateerd nieuws

Brede steun voor moties Partij voor de Dieren Den Haag tijdens begrotingsbehandeling 2015-2018

De gemeenteraad heeft vijf van de tien moties aangenomen die Partij voor de Dieren Den Haag afgelopen donderdag 13 november i...

Lees verder

Motie PvdD aangenomen: versteende Haagse wijken kleuren groen

Het college moet komen met een plan tot letterlijke vergroening van de meest versteende buurten van Den Haag. Een meerderheid...

Lees verder