Aanvul­lende schrif­te­lijke vragen - Naams­ver­an­dering Station Laan van Nieuw Oost-Indië


Indiendatum: jun. 2015

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 6 juni werd in diverse media aangegeven dat de Gemeente Den Haag plannen heeft om de naam van het Station Laan van Nieuw-Oost Indië te veranderen[1]. Ook wordt in de aan de Raad toegestuurde uitgangspunten station Laan van NOI (Den Haag Beatrixkwartier)[2] dit voornemen vermeld.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde en in aanvulling op de eerder gestelde vragen van de fractie Groep De Mos/OPDH, stellen ondergetekenden de volgende aanvullende schriftelijke vragen:

1. Klopt de berichtgeving dat ProRail door de gemeente is gevraagd de naam van Station Laan van Nieuw Oost-Indië te veranderen en dat het station zo na 172 jaar een nieuwe naam zou moeten krijgen?

Al sinds halverwege de negentiende eeuw is de naam van het station verbonden met de Laan van Nieuw Oost-Indië. Bij de verschillende verbouwingen en toevoeging van nieuwe sporen bij Laan van Nieuw-Oost Indië heeft het station zijn naam behouden. Van jongs af aan zijn inwoners en bezoekers van Den Haag daardoor gewend aan deze naam. Indien het college daadwerkelijk voornemens is om[3] de naam van het station aan te passen, zouden daar goede redenen voor moeten zijn.

2. Is er onderzoek gedaan naar de naamsbekendheid van het huidige station (bij bedrijven, bewoners, etc.) en naar hoe men de huidige naam en de voorgestelde nieuwe naam ervaart? Is uit onderzoek gebleken dat inwoners of ondernemers zich eerder in Den Haag vestigen op basis van een verandering van een stationsnaam? Heeft onderzoek uitgewezen dat bezoekers of inwoners momenteel het station niet zouden kunnen vinden? Graag deze eventuele onderzoeken bij de beantwoording meesturen.

3. Ontstaat er geen verwarring aangezien er al een tramhalte Beatrixkwartier is waar lijn 3 en 4 stoppen? Of is het college voornemens om ook deze halte van naam te veranderen?

Een verandering van een stationsnaam zorgt naast het effect op inwoners en bezoekers van Den Haag ook voor kosten bij de gemeente.

4. Hoeveel apparaats- en andere kosten zijn al gemaakt met het onderzoeken van een naamsverandering?

5. Kunt u een inschatting maken van hoeveel de naamsverandering de gemeente zou gaan kosten? Kunt u daarbij onderscheid maken tussen betalingen aan ProRail en NS, apparaatskosten, promotiekosten en andere kosten? Kunt u aangeven welke partijen de baten van deze naamsverandering ervaart en of wordt overwogen deze partijen ook de lasten te laten dragen?

6. Welk programma binnen de gemeentelijke begroting zou hier de kosten van dragen?

De Partij voor de Dieren, GroenLinks en Christenunie/SGP zien dat er veel nadelen verbonden zijn aan het aanpassen van een stationsnaam en dat de middelen op een andere, voor inwoners van Den Haag gunstigere, manier kunnen worden besteed.

7. Bent u het met de Partij voor de Dieren, GroenLinks en Christenunie/SGP eens dat een naamsverandering van het station Den Haag Laan van Nieuw-Oost Indië zowel vanwege historische, maatschappelijke als financiële redenen onwenselijk is?

Christine Teunissen Inge Vianen Pieter Grinwis

Partij voor de Dieren GroenLinks Christenunie/SGP

[1] Onder andere op bij de NOS: http://nos.nl/artikel/2039846-... en op Omroep West: http://www.omroepwest.nl/nieuws/06-06-2015/station-laan-van-nieuw-oost-indie-krijgt-na-172-jaar-nieuwe-naam.

[2] RIS 282920

[3] Zoals wethouder Revis in reactie op nos.nl suggereert.

Indiendatum: jun. 2015
Antwoorddatum: 11 mrt. 2016

De gemeenteraad,

De raadsleden de dames Teunissen en Vianen en de heer Grinwis hebben op 17 juni 2015 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 6 juni werd in diverse media aangegeven dat de Gemeente Den Haag plannen heeft om de naam van het Station Laan van Nieuw-Oost Indië te veranderen1. Ook wordt in de aan de Raad toegestuurde uitgangspunten station Laan van NOI (Den Haag Beatrixkwartier)2 dit voornemen vermeld.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde en in aanvulling op de eerder gestelde vragen van de fractie Groep De Mos/OPDH, stellen ondergetekenden de volgende aanvullende schriftelijke vragen:

1. Klopt de berichtgeving dat ProRail door de gemeente is gevraagd de naam van Station Laan van Nieuw Oost-Indië te veranderen en dat het station zo na 172 jaar een nieuwe naam zou moeten krijgen?

In overleg tussen gemeente, NS, ProRail en HTM is het voornemen tot stand gekomen de naam van station Laan van NOI te wijzigen. Aangezien ProRail formeel de partij is die verantwoordelijk is voor de naamgeving van stations zijn zij gevraagd de naamswijziging in gang te zetten.

Ten aanzien van de berichtgeving moet aangetekend worden dat de huidige straatnaam 'Laan van Nieuw Oost-Indië' dateert van 1894. In dat jaar besloot de gemeenteraad van Den Haag op voorstel van Burgemeester en wethouders de betreffende straat de naam ‘Laan van Nieuw Oost-Indië’ toe te kennen.

Vermoedelijk is ook het station/halteplaats vanaf dat moment de naam van Laan van Nieuw Oost-Indië gaan dragen. De eerste terug te vinden verwijzing naar station Laan van NOI dateert uit 1908. Er is dan ook geen sprake van een naamswijziging na 172 jaar.


Al sinds halverwege de negentiende eeuw is de naam van het station verbonden met de Laan van Nieuw Oost-Indië. Bij de verschillende verbouwingen en toevoeging van nieuwe sporen bij Laan van Nieuw-Oost Indië heeft het station zijn naam behouden. Van jongs af aan zijn inwoners en bezoekers van Den Haag daardoor gewend aan deze naam. Indien het college daadwerkelijk voornemens is om3 de naam van het station aan te passen, zouden daar goede redenen voor moeten zijn.

2. Is er onderzoek gedaan naar de naamsbekendheid van het huidige station (bij bedrijven, bewoners, etc.) en naar hoe men de huidige naam en de voorgestelde nieuwe naam ervaart? Is uit onderzoek gebleken dat inwoners of ondernemers zich eerder in Den Haag vestigen op basis van een verandering van een stationsnaam? Heeft onderzoek uitgewezen dat bezoekers of inwoners momenteel het station niet zouden kunnen vinden? Graag deze eventuele onderzoeken bij de beantwoording meesturen.

Het primaire doel van de naamsverandering is het beter verbinden van het station Laan van NOI met het Beatrixkwartier, de tweede kantorenlocatie van Nederland. Uit gesprekken met ondernemers is gebleken dat door het ontbreken van deze associatie bezoekers van het Beatrixkwartier veelal via Den Haag Centraal reizen. Door het Beatrixkwartier met een eigen station te positioneren kan de positie van dit zakendistrict versterkt worden en hierdoor een aantrekkelijkere vestigingslocatie worden. Dit draagt bij aan de versterking van het Haagse economische klimaat.
Om de economische spin-off van deze naamswijziging te bepalen wordt een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. De resultaten van dit onderzoek worden na de zomer verwacht.


3. Ontstaat er geen verwarring aangezien er al een tramhalte Beatrixkwartier is waar lijn 3 en 4 stoppen? Of is het college voornemens om ook deze halte van naam te veranderen?

Om verwarring te voorkomen zullen de RandstadRail haltes in het Beatrixkwartier een aangepaste naam krijgen. De precieze naamgeving zal in overleg met de HTM plaatsvinden.

Een verandering van een stationsnaam zorgt naast het effect op inwoners en bezoekers van Den Haag ook voor kosten bij de gemeente.

4. Hoeveel apparaats- en andere kosten zijn al gemaakt met het onderzoeken van een naamsverandering?

Er is geen apart onderzoek gedaan naar de naamswijziging. Vanuit gesprekken die gevoerd zijn in het kader van de verbetering van het stationsgebied en het opstellen van de Nota van Uitgangspunten ‘Station Laan van NOI (Beatrixkwartier) en omgeving’ is informatie verkregen met betrekking tot de naamswijziging.

5. Kunt u een inschatting maken van hoeveel de naamsverandering de gemeente zou gaan kosten? Kunt u daarbij onderscheid maken tussen betalingen aan ProRail en NS, apparaatskosten, promotiekosten en andere kosten? Kunt u aangeven welke partijen de baten van deze naamsverandering ervaart en of wordt overwogen deze partijen ook de lasten te laten dragen?

De hiermee gemoeide kosten zijn nog niet precies geraamd. In de raming worden zowel de kosten voor de NS/ProRail alsmede de lokale vervoerders in beeld gebracht, en wordt gebaseerd op soortgelijke wijzigingen elders in Nederland. Onderscheid naar de verschillende kostenposten kan pas gemaakt worden als de plannen verder uitgewerkt zijn.

Uit het onderzoek naar de economische spin-off van de naamsverandering zal ook naar voren komen welke partijen baat kunnen hebben bij de naamswijziging. Mede op basis hiervan zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden over verdeling van de kosten tussen de betrokken partijen.


6. Welk programma binnen de gemeentelijke begroting zou hier de kosten van dragen?

De naamswijziging is onderdeel van de verbetering van het stationsgebied, voortkomend uit de ‘Investeringsagenda Werelds Netwerk aan Zee’ en de ‘Agenda voor de stadsentrees’. De eventuele gemeentelijke bijdrage aan de naamswijziging wordt uit deze investeringsprogramma’s gefinancierd.

De Partij voor de Dieren, GroenLinks en Christenunie/SGP zien dat er veel nadelen verbonden zijn aan het aanpassen van een stationsnaam en dat de middelen op een andere, voor inwoners van Den Haag gunstigere, manier kunnen worden besteed.

7. Bent u het met de Partij voor de Dieren, GroenLinks en Christenunie/SGP eens dat een naamsverandering van het station Den Haag Laan van Nieuw-Oost Indië zowel vanwege historische, maatschappelijke als financiële redenen onwenselijk is?

De naamswijziging van het station heeft geen invloed op de naam van de Laan van NOI waardoor de historische betekenis gewaarborgd blijft. De verwachting is dat door de naamswijziging de positie van het Beatrixkwartier als zakendistrict versterkt wordt. Dit kan ertoe leiden dat nieuwe bedrijven zich in het Beatrixkwartier vestigen, en daarmee zowel directe als indirecte werkgelegenheid creëren. Hiermee wordt de Haagse economie versterkt.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Gebrek aan interesse in groene energie bewoners Den Haag

Lees verder

Schriftelijke vragen - Haags Hitteplan en inzet sociale wijkteams

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer