Schrif­te­lijke vragen Digi­toe­gan­kelijk Den Haag graag!


Indiendatum: 29 jan. 2024

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Sinds 8 december 2023 is er een nieuwe gemeentelijke website. Digitale informatie en diensten moeten even bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking als voor mensen zonder functiebeperking. Naar aanleiding van een digitoegankelijkheidsonderzoek van de Rijksoverheid is duidelijk geworden dat slechts 2 van de 76 websites en apps [1] van de gemeente voldoen aan de digitoegankelijkheidseisen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het digitoegankelijkheidsonderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninklijke relaties, de website Digitoegankelijk.nl en het digitoegankelijkheidsonderzoek?

  2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat digitale toegankelijkheid essentieel is omdat iedere inwoner van Den Haag recht heeft op gelijke informatie?

  3. Wettelijk zijn overheidsinstanties verplicht om een toegankelijkheidsverklaring te hebben. Echter hebben slechts 2 van de 76 websites en apps van de gemeente Den Haag een toegankelijkheidsverklaring. Kan het college toelichten hoe het kan dat de 74 websites en apps van de gemeente Den Haag niet wettelijk voldoen aan die verplichting?

Een goed moment om toegankelijkheid te evalueren en verbeteren is bij het bouwen van een nieuwe website of apps. Op 8 december 2023 is de nieuwe website gelanceerd. Bij de lancering van de nieuwe website werd dan ook benoemd dat 'toegankelijkheidsfuncties in de digitale omgeving zijn verbeterd'.

4. Kan het college toelichten hoe toegankelijkheidsfuncties op de nieuwe website zijn verbeterd?

5.Heeft het college de digitoegankelijkheidseisen van het ministerie geïmplementeerd bij de bouw van deze website en is daarbij meegenomen dat het wettelijk verplicht is een toegankelijkheidsverklaring te hebben? Zo nee, waarom niet?

6. Hoe zijn ervaringsdeskundigen en belangenverenigingen betrokken bij het vernieuwen van de website en het verbeteren van digitale dienstverlening?

7. Worden ervaringsdeskundigen en belangenverenigingen doorlopend betrokken bij het verbeteren van de digitale dienstverlening en website van de gemeente? Zo ja, hoe worden zij betrokken? Zo nee, waarom gebeurt dit niet?

8. Elke overheidsorganisatie is verplicht om te werken aan digitale toegankelijkheid. Hoe gaat het college deze verplichting implementeren? Per wanneer zal de gemeente voldoen aan de wettelijke verplichtingen?

9. Zijn er risico’s verbonden aan het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen op digitoegankelijkheidseisen?Robin Smit
Partij voor de Dieren


Indiendatum: 29 jan. 2024
Antwoorddatum: 19 mrt. 2024

Het raadslid de heer Smit heeft op 29 januari 2024 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Sinds 8 december 2023 is er een nieuwe gemeentelijke website. Digitale informatie en diensten moeten even bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking als voor mensen zonder functiebeperking. Naar aanleiding van een digitoegankelijkheidsonderzoek van de Rijksoverheid is duidelijk geworden dat slechts 2 van de 76 websites en apps [1] van de gemeente voldoen aan de digitoegankelijkheidseisen.

1) Is het college bekend met het digitoegankelijkheidsonderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties, de website Digitoegankelijk.nl en het digitoegankelijkheidsonderzoek?

Ja, het college is bekend met het digitoegankelijkheidsonderzoek en de website Digitoegankelijk.nl. Het hebben van een toegankelijkheidsverklaring betekent niet per definitie dat een website of app daadwerkelijk toegankelijk is. Bij géén verklaring wordt automatisch de score E toegekend. Bij aanwezigheid van een verklaring is dit score D. Overheidswebsites moeten minimaal een score C hebben. Score C betekent dat er een toegankelijkheidsonderzoek gepland staat dat binnen 6 maanden uitgevoerd moet worden.

2) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat digitale toegankelijkheid essentieel is omdat iedere inwoner van Den Haag recht heeft op gelijke informatie?

Ja, het doel is dat elk kanaal of elke website die de gemeente gebruikt om de burger te voorzien van informatie, voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

3) Wettelijk zijn overheidsinstanties verplicht om een toegankelijkheidsverklaring te hebben. Echter hebben slechts 2 van de 76 websites en apps van de gemeente Den Haag een toegankelijkheidsverklaring. Kan het college toelichten hoe het kan dat de 74 websites en apps van de gemeente Den Haag niet wettelijk voldoen aan die verplichting?

De website denhaag.nl heeft een toegankelijkheidsverklaring en scoort op dit moment een B. Dit is het primaire onlinekanaal en de focus ligt op het verhogen van die score. Daarnaast inventariseert afdeling Online de overige gemeentelijke websites, waarvan het eigenaarschap veelal bij andere diensten ligt, waarna een overkoepelende toegankelijkheidsverklaring (van score E naar D) kan worden aangevraagd. Daarmee voldoet de gemeente aan de wettelijke verplichting van het hebben van een verklaring (score D), maar nog niet aan de verplichting om voor elke website of app minimaal een C te scoren. Score C betekent dat er een toegankelijkheidsonderzoek gepland staat dat binnen 6 maanden uitgevoerd moet worden. Nadat de overkoepelende verklaring is aangevraagd, worden de overgebleven gemeentelijke websites afzonderlijk getoetst op toegankelijkheid en waar nodig geoptimaliseerd voor een betere toegankelijkheid. De intentie van afdeling Online is om deze websites te migreren naar het platform denhaag.nl, waarmee de toegankelijkheid voor deze websites geborgd is.

Een goed moment om toegankelijkheid te evalueren en verbeteren is bij het bouwen van een nieuwe website of apps. Op 8 december 2023 is de nieuwe website gelanceerd. Bij de lancering van de nieuwe website werd dan ook benoemd dat 'toegankelijkheidsfuncties in de digitale omgeving zijn verbeterd'.

4) Kan het college toelichten hoe toegankelijkheidsfuncties op de nieuwe website zijn verbeterd?

Zowel bij het ontwerp als bij de ontwikkeling van de website zijn eisen gesteld aan de toegankelijkheid. Dit is na livegang getoetst door een onafhankelijke partij. Hierdoor scoort de website nu een toegankelijkheidsscore B. Daarnaast is ook een extra functionaliteit toegevoegd, namelijk een voorleesfunctie. Deze is niet verplicht volgens de richtlijnen, maar helpt laaggeletterden en mensen met visuele beperkingen bij het vinden en begrijpen van informatie op de website.

5) Heeft het college de digitoegankelijkheidseisen van het ministerie geïmplementeerd bij de bouw van deze website en is daarbij meegenomen dat het wettelijk verplicht is een toegankelijkheidsverklaring te hebben? Zo nee, waarom niet?

Ja, de website heeft een toegankelijkheidsverklaring. Zie het antwoord onder vraag 3 en 4.

6) Hoe zijn ervaringsdeskundigen en belangenverenigingen betrokken bij het vernieuwen van de website en het verbeteren van digitale dienstverlening?

Stichting Voorall, een belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking (lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking en/of een chronische ziekte), is betrokken geweest bij het vernieuwingstraject.

7) Worden ervaringsdeskundigen en belangenverenigingen doorlopend betrokken bij het verbeteren van de digitale dienstverlening en website van de gemeente? Zo ja, hoe worden zij betrokken? Zo nee, waarom gebeurt dit niet?

Tijdens de ontwerp- en ontwikkelfase van de website wordt altijd rekening gehouden met de hoogste WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Dit zijn internationale standaarden voor digitale toegankelijkheid. Nieuwe elementen worden uitvoerig getest met doelgroepen en getoetst door de gemeentelijke toegankelijkheidsexpert. Nieuwe ontwerpen voor de website worden gevalideerd in de Stadskamer met bewoners en ondernemers.

8) Elke overheidsorganisatie is verplicht om te werken aan digitale toegankelijkheid. Hoe gaat het college deze verplichting implementeren? Per wanneer zal de gemeente voldoen aan de wettelijke verplichtingen?

Zie het antwoord onder vraag 3. De lijst van websites zoals die nu bekend is in het dashboard van de rijksoverheid is niet statisch. Daarom zal de gemeente proactief onderzoeken en monitoren of er nog meer websites zijn die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen.

9) Zijn er risico’s verbonden aan het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen op digitoegankelijkheidseisen?

Het niet hebben van een verklaring is geen risico op zichzelf, maar wel een indicator voor de toegankelijkheid. Een website met een lage score is mogelijk niet toegankelijk voor een bepaalde groep burgers of andere potentiële gebruikers. Er staan vooralsnog geen sancties op het niet voldoen aan de toegankelijkheidseisen, maar dat is voor het college uiteraard geen aanleiding om onze aandacht hiervoor te verslappen.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

Ilma MerxJan van Zanen