Raads­vragen controle FSC producten


Indiendatum: aug. 2011

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de berichtgeving van het WNF over betere controle van gemeentes op FSC hout , stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

Ontbossing heeft vooral de laatste 50 jaar veel schade aangericht. Bijna de helft van de oorspronkelijke bossen op aarde is verdwenen. Van de overgebleven bossen is een klein deel (10%) beschermd. Per jaar verdwijnt bijna 15 miljoen hectare bos. Dat is ruim drie keer Nederland. Ook de snelgroeiende vraag naar papier leidt tot ontbossing. Dit ondanks ons digitale tijdperk. Liefst 80% van alle planten- en dierensoorten heeft bos nodig om te kunnen leven. Bovendien zorgt ontbossing voor een forse stijging van de wereldwijde CO2-uitstoot.

De Partij voor de Dieren is voor het zo min mogelijk gebruik en recyclen van papier. Indien er papier (en hout) gebruikt dient te worden, moeten de producten minimaal voorzien zijn van een FSC-keurmerk.

Het rapport “De bomen en het bos” beschrijft de resultaten van een onderzoek naar het gebruik van FSC-producten door Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF)?

1) Bent u bekend met het onderzoek ‘De bomen en het bos’, dat gisteren is gepubliceerd?

De gemeente Den Haag heeft in 2007 het hernieuwde FSC-convenant ondertekend, waarin zij aangeeft bij alle bouwprojecten tussen 2007-2012 FSC hout te gaan toepassen, maar ook binnen 1 jaar na ondertekening van het convenant voor al het gemeentelijke papierverbruik over te stappen naar papier met het FSC-keurmerk of kringlooppapier .

2) Hoe controleert de gemeente of er binnen haar organisatie daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van FSC producten en dus bijvoorbeeld papier met het FSC-keurmerk?

Graag zouden wij een overzicht ontvangen van alle FSC-producten die zijn toegepast binnen de gemeentelijke organisatie.


Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Partij voor de Dieren

http://www.wnf.nl/nl/actueel/nieuws/?act=actueel.details&bericht=6280
http://assets.wnf.nl/downloads/wnf_rapport_de_bomen_en_het_bos.pdf
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS147792.PDF

Indiendatum: aug. 2011
Antwoorddatum: 12 aug. 2011

Het raadslid M.J.E. de Groot heeft op 12 augustus 2011 een brief met daarin twee vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.


1. Bent u bekend met het onderzoek ‘De bomen en het bos’, dat gisteren is gepubliceerd?

Ja, wij zijn bekend met de inhoud van het rapport.

2. Hoe controleert de gemeente of er binnen haar organisatie daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt
van FSC producten en dus bijvoorbeeld papier met het FSC-keurmerk?

Hout:
In de bestekken voor bouw- en civiele werken wordt FSC hout geëist. De controle van het geleverde
hout gebeurt veelal door de factuur te controleren, hierop moet vermeld staan dat het om FSC hout
gaat. Een andere methode is het werken met gecertificeerde aannemers. FSC Nederland controleert in
dat geval of het bedrijf zich aan de certificering afspraken houdt. De kosten voor certificering zijn
voor kleine bedrijven dermate hoog dat certificering niet vereist wordt. In sommige gevallen koopt de
gemeente zelf het hout en levert dit aan de aannemer.

Papier:
Het IDC heeft een aanbesteding gedaan voor papier en daarbij is FSC-papier dwingend
voorgeschreven. Omdat de inkoop centraal via het IDC gebeurt en vervolgens de verdeling van papier
via het IDC plaatsvindt, wordt overal het FSC-papier gebruikt. De controle is eenvoudig: op de
verpakking staat vermeld dat het om FSC-papier gaat. Bij drukwerk dat het IDC buiten laat drukken is
het gebruik van FSC-papier ook een dwingende voorwaarde.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer