Raads­vragen gebruik Round Up in Den Haag


Indiendatum: aug. 2011

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de brief van Dhr. T. Kemmere d.d. 11-08-2011 (zie bijgevoegd document hier) over het gebruik van Round Up om onkruid te bestrijden in het Oude Centrum, stellen ondergetekenden - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1) Klopt het dat de gemeente op 10 augustus jl. in het Oude Centrum onkruid heeft bestreden met het zeer giftige middel Round Up? Zo nee, kunt u aangeven in opdracht van wie dit dan wel is gedaan?

2) Indien dit in opdracht van de gemeente is gedaan: hoe verhoudt dat zich dit met de afspraak om de proef alleen te doen in de wijken Escamp en Loosduinen?

3) Hoe is het mogelijk dat er op 10 augustus jl. Round Up is gebruikt terwijl regen werd voorspeld waardoor dit gif sneller in het grondwater terecht komt?

4) Is Round Up op 10 augustus jl. in het Oude Centrum door een gecertificeerd bedrijf toegepast? Zo nee, hoe is dit mogelijk?

5) Bent u met ons van mening dat dit voorval bewijst dat met het gebruik van Round Up de risico’s groot zijn dat dit gif in het grondwater terecht komt en zo blijvende schade voor de kwaliteit van de leefomgeving kan ontstaan? Zo nee, waarom niet?

6) Bent u met ons van mening dat het gebruik van Round Up in Den Haag aan banden moet worden gelegd en het gebruik buiten de proef in ieder geval niet moet worden toegestaan gezien het risico dat het meebrengt voor de gezondheid en leefomgeving van mens en dier? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot Joris Wijsmuller
Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij

Indiendatum: aug. 2011
Antwoorddatum: 11 aug. 2011

De raadsleden mevrouw M.J.E. de Groot en de heer G.H.M. Wijsmuller hebben op 11 augustus 2011
een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.


1. Klopt het dat de gemeente op 10 augustus jl. in het Oude Centrum onkruid heeft bestreden met het
zeer giftige middel Round Up? Zo nee, kunt u aangeven in opdracht van wie dit dan wel is
gedaan?

Nee. De gemeente heeft geen opdracht gegeven om in het Oude Centrum het onkruid op verhardingen
te verwijderen met Round Up. Daarnaast heeft de aannemer, die voor de gemeente de proef met
onkruidverwijdering uitvoert, bevestigd geen werkzaamheden te hebben verricht in het stadsdeel
Centrum. Ook gebruikt de aannemer andere apparatuur bij de door ons verstrekte opdracht. Het
college kan niet aangeven wie de persoon was die onkruid aan het bestrijden was, in wiens opdracht
dat werd gedaan en of daadwerkelijk het middel Round Up is toegepast.

2. Indien dit in opdracht van de gemeente is gedaan: hoe verhoudt dat zich dit met de afspraak om
de proef alleen te doen in de wijken Escamp en Loosduinen?

Zie beantwoording vraag 1. In opdracht van de gemeente wordt alleen in de stadsdelen Loosduinen en
Escamp een proef uitgevoerd.

3. Hoe is het mogelijk dat er op 10 augustus jl. Round Up is gebruikt terwijl regen werd voorspeld
waardoor dit gif sneller in het grondwater terecht komt?

Zie beantwoording vraag 1.

4. Is Round Up op 10 augustus jl. in het Oude Centrum door een gecertificeerd bedrijf toegepast? Zo
nee, hoe is dit mogelijk?

Zie beantwoording vraag 1.

5. Bent u met ons van mening dat dit voorval bewijst dat met het gebruik van Round Up de risico’s
groot zijn dat dit gif in het grondwater terecht komt en zo blijvende schade voor de kwaliteit van
de leefomgeving kan ontstaan? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het is niet bewezen dat in dit voorval Round Up is gebruikt.

6. Bent u met ons van mening dat het gebruik van Round Up in Den Haag aan banden moet worden
gelegd en het gebruik buiten de proef in ieder geval niet moet worden toegestaan gezien het risico
dat het meebrengt voor de gezondheid en leefomgeving van mens en dier? Zo nee, waarom niet?

Het behoort niet tot de bevoegdheden van de gemeente om welk middel dan ook te verbieden.
Voor de levering, het op voorraad houden en het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is toelating
en registratie vereist op grond van de Wet gewasbestrijdingsmiddelen en biociden. Het bij deze wet
ingestelde College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Ctgb) is daarmee belast. Het Ctgb is de
nationale autoriteit op het gebied van de beoordeling van bestrijdingsmiddelen. Een middel kan alleen
voor toelating in aanmerking komen als het voldoet aan de wettelijke vereisten. Zo mag er geen sprake
zijn van directe of indirecte schadelijke uitwerking op de gezondheid van mens of dier via drinkwater,
voedsel, voer of welke andere wijze dan ook, of op het grondwater. Ook mag het geen onaanvaardbare
effecten hebben voor het milieu. Het Ctgb heeft het middel Round Up getoetst, toegelaten en
geregistreerd. De toepassing van het middel is gebonden aan een wettelijk gebruiksvoorschrift en een
gebruiksaanwijzing, die als bijlagen bij het toelatingsbesluit zijn opgenomen. Pleksgewijze toepassing
op verhardingen is slechts toegestaan door een professional onder gebruikmaking van het DOBsysteem
(Duurzaam Onkruid Beheer Verhardingen, ontwikkeld door Plant Research International,
onderdeel van het Wageningen University & Research centre) of een vergelijkbaar gecertificeerd
systeem. De aannemer die wij inschakelen maakt gebruik van dergelijke systemen en is gecertificeerd.
Bij gebruik volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing die als bijlagen bij het
toelatingsbesluit zijn opgenomen, is het middel Round Up Evolution op basis van de werkzame
stof(fen) glyfosaat voldoende werkzaam en heeft het volgens het Ctgb geen schadelijke uitwerking of
onaanvaardbare effecten op de gezondheid van de mens en het milieu.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer