Raads­vragen halal­vlees BBQ Den Haag


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de uitnodiging voor de barbecue op 25 juni 2010 voor de gemeenteraad ter afsluiting van het seizoen en het feit dat aldaar halalvlees geserveerd zal worden, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

Allereerst een korte inleiding:

Jaarlijks wordt bij 2 miljoen dieren, met name kalveren, schapen en kippen, zonder verdoving de keel doorgesneden. Het ritueel slachten veroorzaakt onnodig veel stress en gebeurt vaak onoordeelkundig en zonder toezicht, aldus een verklaring van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).

De Partij voor de Dieren is voor godsdienstvrijheid, maar vindt het onacceptabel dat Nederlandse dierenwelzijnnormen voor ritueel slachten mogen worden overtreden. De vrijheid in het uitvoeren van bepaalde riten moet ophouden waar dierenleed begint.

1. Bent u bekend met het feit dat het onverdoofd ritueel slachten van dieren zoveel dierenleed met zich meebrengt? Bent u bekend met de recente beelden van de onverdoofde rituele slacht via de Belgische organisatie Gaia*?

2. Vindt u het ethisch acceptabel om halalvlees dat is verkregen uit onverdoofde rituele slachting tijdens de barbecue van de gemeenteraad in Den Haag te serveren?

3. Wilt u in overweging nemen om halalvlees dat is verkregen uit onverdoofde rituele slachting voortaan niet langer binnen gemeentelijke instanties in Den Haag te serveren?

Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

* (waarschuwing: deze beelden zijn extreem schokkend van aard en tonen extreem geweld tegen dieren) http://www.dailymotion.com/video/xba35j_slachten-zonder-verdoving-van-diere_animals


Antwoorddatum: 24 jun. 2010

Op 22 juni en 24 juni jl. hebben de raadsleden Sietse Fritsma, Machiel de Graaf en Daniëlle de Winter (PVV) en Marieke de Groot (PvdD) vragen gesteld naar aanleiding van de barbecue van de
gemeenteraad op 25 juni 2010. De beantwoording van de vragen 1 t/m 5 (PVV) en vraag 2 (PvdD over halalvlees) zijn in handen van het presidium gesteld als zijnde verantwoordelijk voor de regeling van werkzaamheden in de raad.
Voor de beantwoording van de overige vragen heeft het Presidium het college van B&W-, gelet op haar verantwoordelijkheid-, om een reactie gevraagd.
Deze reactie hebben wij integraal in deze brief opgenomen en treft u onder onze antwoorden aan.

Het Presidium beantwoordt de vragen 1 t/m 5 (PVV) en vraag 2 (PvdD over halalvlees) als volgt:

1. Bent u bekend met genoemde uitnodiging?

Ja, namens het presidium van de gemeenteraad heeft de griffier de leden van de gemeenteraad uitgenodigd voor een seizoensafsluiting op vrijdag 25 juni. In de uitnodiging wordt gemeld dat
rekening wordt gehouden met dieetwensen, w.o. vegetarisch en halal. Gasten die hiervan gebruik wilden maken is verzocht dit bij de keuken te melden.

2. Bent u het met ons eens dat halal slachten een uiterst wrede en dieronvriendelijke methode is, waarbij dieren onverdoofd om het leven worden gebracht?

Hoewel wij de gevoeligheid over vleesproductie onderkennen, wijzen wij erop dat het welzijn van productiedieren in Nederland is geregeld in de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren. Op grond van de Europese regelgeving (artikel 5 lid 2 van de RL 93/119/EC) is het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming toegestaan als dieren worden geslacht volgens speciale methoden die vereist zijn voor bepaalde religieuze riten. Artikel 44 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en het Besluit ritueel slachten werken dit uit voor het slachten volgens de Israëlitische en islamitische geformuleerd. De Voedsel- en Waren Autoriteit houdt toezicht op de naleving van dit besluit.

3. Bent u bekend met het feit dat bij halal slachten het te doden dier vaak een lange doodsstrijd beleeft, die kan oplopen tot meerdere minuten?

Zie antwoord op vraag 2.

4. Bent u het met ons eens dat het onder vraag 2 en 3 gesteld de kwalificaties dierenmishandeling en barbaars verdient?

Wij zien geen eigen verantwoordelijkheid in het beoordelen dan wel kwalificeren van ritueel slachten, waarvoor de voorwaarden zijn geregeld in de onder 2. genoemde Wet.


5. Bent u het met ons eens dat halal slachten een uiting is van een totalitaire ideologie die haaks staat op de Nederlandse waarden en normen, en daarom nooit door een overheidsinstantie mag worden toegestaan?

Zie antwoord op vraag 4.

6. Bent u bereid om in het vervolg gebruik van halal-vlees in het Stadhuis, alsmede op evenementen georganiseerd door de gemeente, te verbieden?

Deze vraag wordt door het college beantwoord. Zie onder.
Wij merken hier overigens bij op dat wij als presidium óók in de toekomst in ons uitnodigingenbeleid tegemoet willen komen aan (gevarieerde) dieetwensen van genodigden.

2. Vindt u het ethisch acceptabel om halalvlees dat is verkregen uit onverdoofde rituele slachting tijdens de barbecue van de gemeenteraad in Den Haag te serveren? (PvdD)
Zie antwoord op vraag 4.


Reactie college van B&W op de overige vragen:
1. Bent u bekend met het feit dat onverdoofd ritueel slachten van dieren zoveel dierenleed met zich meebrengt? Bent u bekend met de recente beelden van de onverdoofde rituele slacht via
de Belgische organisatie Gaia?

Ja. Het college is op de hoogte van de berichtgeving op dit onderwerp in de media.

3. Wilt u in overweging nemen om halalvlees dat is verkregen uit onverdoofde rituele slachting voortaan niet langer binnen gemeentelijke instanties in Den Haag te serveren?

Waar binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheid catering wordt ingezet is het gebruikelijk en in lijn met de wens van het college om het aanbod af te stemmen op de te verwachten vraag. Daarbij acht het college het uit oogpunt van gastvrijheid en goede arbeidsomstandigheden wenselijk dat, daar waar mogelijk, rekening gehouden wordt met de diverse dieetwensen van medewerkers en gasten.

3 (reactie college op vragen PvdD: ‘consuminderen’ )
1. Ondanks dat de gemeente duidelijk haar best doet door biologisch vlees te serveren, willen wij benadrukken dat het ook gaat om de hoeveelheid vlees die geconsumeerd wordt. Is er relatief en absoluut gezien sprake van een verminderd aanbod van vlees op barbecues, bij catering en in de Bedrijfsrestaurants binnen de gemeentelijke instellingen, sinds de gemeente duurzaamheid, het reduceren van CO2 en de ambitie om klimaatneutraal te worden, op de agenda heeft staan? Zo nee waarom niet?

Bij de voorbereiding van evenementen wordt het aanbod per geval afgestemd op de te verwachten vraag.

2. Ondanks het feit dat er biologische vis op het menu staat en de gemeente laat zien haar best te doen op dit gebied, willen wij benadrukken dat de zeeën in Europa met 88% van de visbestanden
inmiddels ernstig zijn overbevist. Is er relatief en absoluut gezien sprake van een verminderd aanbod van vis op barbecues, bij catering en in de bedrijfsrestaurants binnen de gemeentelijke
instellingen, sinds de gemeente duurzaamheid, op de agenda heeft staan? Zo nee waarom niet?

Zie antwoord op vraag 1.

3. Bent u voornemens in de nabije toekomst het aanbod aan vlees en vis op barbecues, bij catering en in de bedrijfsrestaurants binnen de gemeentelijke instellingen duidelijk te verminderen bijvoorbeeld door een vleesvrije dag in te voeren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee waarom niet?

6. Bent u bereid om in het vervolg gebruik van halal-vlees in het Stadhuis, alsmede op evenementen georganiseerd door de gemeente, te verbieden?(PVV)

Op 15 december 2009 heeft het college de raad geïnformeerd (RIS 169127) over het voorgestane beleid op het gebied van duurzame catering waarbij binnen de geschetste kaders o.a. gekeken wordt naar de kwaliteit en herkomst van het aanbod. Het aan de orde stellen van omvang en presentatie van het aanbod, vraagt aanvullende kaders die door het college nog niet zijn vastgesteld.

Mede namens het college hopen wij u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Marion F. Stein, Lobke Zandstra,
griffier voorzitter

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer