Raads­vragen over de uitspraken van de korpschef Haag­landen over de dieren­po­litie


Indiendatum: jan. 2012

Naar aanleiding van de Nieuwjaarsspeech van de korpschef van politie Haaglanden1, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Bent u ervan op de hoogte dat de korpschef Haaglanden gister kritiek heeft geuit op de dierenpolitie? Staat u achter zijn uitspraken?
2. Deelt u de mening dat de uitspraak “Iedere agent die wordt ingezet voor dierenleed kan niet worden ingezet voor de bestrijding van overvallen, kinderporno en woninginbraak" suggereert dat er gekozen kan worden tussen leed dat dieren en mensen wordt aangedaan? Zo ja, deelt u de mening dat dit een valse tegenstelling is? Zo neen, kunt u dat toelichten?
3. Onderschrijft u dat de opsporing en vervolging van dierenleed niet alleen wettelijk verplicht is, maar op zichzelf al ernstig genoeg moet zijn om aangepakt te worden en dit in het verleden onvoldoende is gebeurd? Zo ja, bent u bereid dit actief uit te dragen? Zo neen, kunt u dit toelichten?
4. Deelt u de mening dat het probleem niet de dierenpolitie maar de landelijke bezuinigingen zijn? Zo ja, bent u bereid dit landelijk aan te kaarten? Zo neen, waarom niet?
5. Klopt het dat de agenten die als dierenpolitie opgeleid zijn, niet louter worden ingezet op zaken die dieren betreffen? Zo ja, is hier een afwegingskader voor?
6. Hoe gaan de negen animal cops in Haaglanden worden ingezet? Kunt u hier een overzicht van geven qua tijd en taken?
7. Weet u hoe vaak het landelijke meldnummer 144 is gebeld voor een situatie in Den Haag? Zo ja, hoe vaak en waar ging het over?

1http://vroegevogels.vara.nl/nieuws-item.131.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=359318&tx_ttnews%5BbackPid%5D=123&cHash=4e217fdaacc0475de948face420ee063

Indiendatum: jan. 2012
Antwoorddatum: 14 feb. 2012

sv 2012.005
RIS 246043
Regnr. BSD/2012.115 Den Haag, 15 februari 2012

Inzake: uitspraken korpschef Haaglanden over de dierenpolitie

De gemeenteraad

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 3 januari 2012 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Naar aanleiding van de Nieuwjaarsspeech van de korpschef van politie Haaglanden1, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Bent u ervan op de hoogte dat de korpschef Haaglanden gister kritiek heeft geuit op de dierenpolitie? Staat u achter zijn uitspraken?

2. Deelt u de mening dat de uitspraak “Iedere agent die wordt ingezet voor dierenleed kan niet worden ingezet voor de bestrijding van overvallen, kinderporno en woninginbraak" suggereert dat
er gekozen kan worden tussen leed dat dieren en mensen wordt aangedaan? Zo ja, deelt u de mening dat dit een valse tegenstelling is? Zo neen, kunt u dat toelichten?

3. Onderschrijft u dat de opsporing en vervolging van dierenleed niet alleen wettelijk verplicht is, maar op zichzelf al ernstig genoeg moet zijn om aangepakt te worden en dit in het verleden
onvoldoende is gebeurd? Zo ja, bent u bereid dit actief uit te dragen? Zo neen, kunt u dit toelichten?

Ad 1, 2 en 3
Het college heeft kennis genomen van de mening van de korpschef. De korpschef heeft zijn mening nader toegelicht in de vergadering van de Commissie Bestuur van 1 februari 2012.
In het regeerakkoord is voorzien in het vrijmaken van 500 agenten ten behoeve van de dierenpolitie, zonder dat gelijktijdig de politiesterkte wordt uitgebreid. De beschikbare capaciteit voor de overige politietaken wordt daarmee dus verminderd.
De korpschef heeft dat in zijn toespraak als knelpunt benoemd en daarbij een aantal voorbeelden genoemd. Het college ziet dit niet als een valse tegenstelling. Uiteraard horen ook misdrijven en overtredingen tegen dieren te worden onderzocht.

4. Deelt u de mening dat het probleem niet de dierenpolitie maar de landelijke bezuinigingen zijn? Zo ja, bent u bereid dit landelijk aan te kaarten? Zo neen, waarom niet?

Ja. De burgemeester heeft het Rijk al bij diverse gelegenheden gewezen op de consequenties van de bezuinigingen.

5. Klopt het dat de agenten die als dierenpolitie opgeleid zijn, niet louter worden ingezet op zaken die dieren betreffen? Zo ja, is hier een afwegingskader voor?

6. Hoe gaan de negen animal cops in Haaglanden worden ingezet? Kunt u hier een overzicht van geven qua tijd en taken?

Ad 5 en 6
Politie Haaglanden beschikt over elf dierenagenten. Het is de bedoeling dat deze zich binnen de huidige regio Haaglanden volledig op de dierentaak gaan richten. Omdat het voor de politie een
grotendeels nieuw taakveld betreft, is een prognose van de verhouding tussen de taakbestanddelen en de tijdsbesteding nog niet te geven.

7. Weet u hoe vaak het landelijke meldnummer 144 is gebeld voor een situatie in Den Haag? Zo ja, hoe vaak en waar ging het over?

Er zijn hierover geen cijfers voorhanden met betrekking tot de gemeente Den Haag. Vanaf de invoering van het landelijke meldnummer 144 zijn er tot 10 januari 2012 79 meldingen
binnengekomen voor de gehele regio Haaglanden. Dit waren overwegend meldingen van dierenverwaarlozing.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de burgemeester,
G.J. Boot J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadsvragen verloop oudejaarsnacht en de consequenties daarvan

Lees verder

Raadsvragen uitvoering natuurcompensatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer