Raads­vragen verloop oude­jaars­nacht en de conse­quenties daarvan


Indiendatum: jan. 2012

Naar aanleiding van de viering van Oud en Nieuw en alle berichtgeving die daaraan vooraf ging, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Kunt u uiteenzetten hoeveel incidenten er met vuurwerk op oudejaarsnacht zijn geweest? Was hierbij sprake van schade? Zo ja, kunt u een schatting geven van de kosten? Was dit meer of minder in vergelijking met voorgaande jaren?
2. Hoeveel heeft de inzet van politie, brandweer en marechaussee de gemeente gekost? Was dit meer of minder in vergelijking met voorgaande jaren?
3. Hoeveel illegaal vuurwerk is er de afgelopen maanden in beslag genomen? Is dat meer of minder dan voorgaande jaren en kunt u dat toelichten?
4. Heeft u een toename gezien van het illegale professionele vuurwerk van het zwaarste soort, zoals lawinepijlen, nitraatklappers en vlinderbommen en cobra’s, die vanuit Oost-Europa de stad in is gesmokkeld?
5. Deelt u de mening dat vuurwerk ernstige nadelen met zich mee brengt voor de volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn, en dat de samenleving als gevolg van het afsteken van vuurwerk met steeds hoge kosten wordt opgezadeld? Zo ja, kunt u aangeven hoe zwaar u deze nadelen weegt? Zo nee, hoe ziet u het dan?
6. Deelt u de mening dat gezien de vele negatieve gevolgen van vuurwerk een verbod op het consumentenvuurwerk onafwendbaar is? Zo ja, bent u bereid hiertoe stappen te ondernemen? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

Indiendatum: jan. 2012
Antwoorddatum: 14 feb. 2012

sv 2012.001
RIS246055
Regnr. BSD/2012.93 Den Haag, 14 februari 2012
Inzake: verloop oudejaarsnacht en de consequenties daarvan

De gemeenteraad Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 1 januari 2012 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Naar aanleiding van de viering van Oud en Nieuw en alle berichtgeving die daaraan vooraf ging, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Kunt u uiteenzetten hoeveel incidenten er met vuurwerk op oudejaarsnacht zijn geweest? Was hierbij sprake van schade? Zo ja, kunt u een schatting geven van de kosten? Was dit meer of
minder in vergelijking met voorgaande jaren?


Er bestaat geen apart overzicht van het aantal incidenten met vuurwerk. Wel is er zicht op het aantal aanhoudingen door de politie, het aantal Halt verwijzingen, het aantal personen met letsel in de
Haagse ziekenhuizen en de schade aan gemeentelijke eigendommen. Zie hiervoor het aan uw Raad aangeboden persbericht van 1 januari jl.. In de evaluatie jaarwisseling 2011/2012, die in het voorjaar aan uw Raad wordt aangeboden, wordt nog eens uitgebreid ingegaan op deze gegevens.

2. Hoeveel heeft de inzet van politie, brandweer en marechaussee de gemeente gekost? Was dit meer of minder in vergelijking met voorgaande jaren?

De inzet van gemeente, politie en brandweer op de jaarwisseling is omvangrijk maar gebeurt binnen de reguliere formatie en is verweven met de normale werkzaamheden. Het is niet goed mogelijk om bijvoorbeeld een deel van de politie-surveillance of een deel van de paraatheid in de brandweerkazernes aan Oud en Nieuw toe te rekenen. De gemeente betaalt hier ook geen vergoeding voor. Hetzelfde geldt voor de inzet van de marechaussee in Transvaal, die nieuw was ten opzichte van voorgaande jaren. Voor het overige was de inzet vergelijkbaar met andere jaren.


3. Hoeveel illegaal vuurwerk is er de afgelopen maanden in beslag genomen? Is dat meer of minder dan voorgaande jaren en kunt u dat toelichten?
4. Heeft u een toename gezien van het illegale professionele vuurwerk van het zwaarste soort, zoals lawinepijlen, nitraatklappers en vlinderbommen en cobra’s, die vanuit Oost-Europa de stad in is gesmokkeld?

Uit informatie van de Politie Haaglanden blijkt dat in de regio Haaglanden circa 3.000 kilogram illegaal vuurwerk in beslag is genomen. Dit is een behoorlijke stijging ten opzichte van vorig jaar toen circa 2.000 kilogram is beslag is genomen. Dit jaar is ook meer zwaar vuurwerk in beslag is genomen. Politie Haaglanden heeft onder meer een aanvoerlijn stopgezet van gevaarlijk zwaar vuurwerk afkomstig uit Polen.

5. Deelt u de mening dat vuurwerk ernstige nadelen met zich mee brengt voor de volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn, en dat de samenleving als gevolg van het afsteken van vuurwerk met
steeds hoge kosten wordt opgezadeld? Zo ja, kunt u aangeven hoe zwaar u deze nadelen weegt? Zo nee, hoe ziet u het dan?
6. Deelt u de mening dat gezien de vele negatieve gevolgen van vuurwerk een verbod op het consumentenvuurwerk onafwendbaar is? Zo ja, bent u bereid hiertoe stappen te ondernemen? Zo
ja, welke? Zo neen, waarom niet?
Recent is een expertgroep uit de G-4 steden bijeengekomen om met elkaar alle opties te verkennen rond de mogelijke aanpak van de vuurwerktraditie tijdens Oud en Nieuw in Nederland. In de
opdrachtformulering aan de expertgroep is de vraag meegegeven of alternatieven voor de vuurwerktraditie mogelijk en uitvoerbaar zijn. Daarbij wordt onder meer gekeken naar wat dit
betekent voor de handhaving, de benodigde personele capaciteit en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Uw raad wordt hierover voor de zomer van 2012 geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de burgemeester,
G.J. Boot J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadsvragen monitoring Haagse visstand

Lees verder

Raadsvragen over de uitspraken van de korpschef Haaglanden over de dierenpolitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer