Raads­vragen over door­ver­wijzing onge­dier­te­be­strijding bij gewonde vleermuis


Indiendatum: jan. 2012

Naar aanleiding van het bericht op De Pers.nl genaamd “114 redt niet ieder dier” , stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het bericht “114 redt niet ieder dier”1?
2. Klopt het dat een medewerker van de gemeente een inwoonster van Den Haag die een gewonde vleermuis - een beschermde diersoort op grond van de Flora- en Faunawet - had aangetroffen, heeft geadviseerd de ongediertebestrijding in te zetten?
3. Vindt het college dit een passend advies? Zo ja, waarom? Zo nee, welk advies had het college passender geacht? Graag een toelichting.
4. Hoe gaat het college voorkomen dat een dergelijk betreurenswaardige misstand omtrent de voorlichting wederom zal plaatsvinden? Graag een toelichting.
5. Hoe ziet het college haar verantwoordelijkheid in deze ten aanzien van een beschermde diersoort die binnen haar gemeentegrenzen gewond is geraakt? Graag een toelichting.
6. Hoe vindt het college dat een Haagse burger in een situatie als deze zou moeten handelen in het kader van de zorgplicht die een ieder heeft ten aanzien van een hulpbehoevend dier op grond van artikel 36 lid 3 Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de algemene zorgplicht die men heeft voor een beschermd in het wild levend dier op grond van artikel 2 van de Flora- en Faunawet?
7. Is het college het met mij eens dat niet iedereen van voornoemde wetsartikelen en de daaruit voortvloeiende plichten op de hoogte is? Is het college het met mij eens dat dat wel wenselijk is? Zo ja, op welke wijze zal de gemeente hier invulling aan geven?
8. Waar kunnen Haagse burgers terecht met vragen over de juiste handelswijze wanneer zij een gewonde in het wild levende beschermde diersoort aantreffen? Is het college het met mij eens dat het wenselijk is dat burgers weten hoe te handelen in een voorkomend geval? Zo ja, op welke wijze zal de gemeente hier invulling aan geven?


1 http://www.depers.nl/binnenland/626151/144-redt-niet-ieder-dier.html

Indiendatum: jan. 2012
Antwoorddatum: 7 mrt. 2012

sv 2012.055
RIS 246261
Regnr. DSB/2012-114 Den Haag, 6 maart 2012
Inzake: gewonde vleermuis
De gemeenteraad
Het raadslid mevrouw M.J.E de Groot heeft op 27 januari 2012 een brief met daarin acht vragen aan
de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Bent u bekend met het bericht “144 redt niet ieder dier” (htp://www.depers.nl/binnenland/626151/144-redt-niet-ieder-dier.html)?
Ja.

2. Klopt het dat een medewerker van de gemeente een inwoonster van Den Haag die een gewonde vleermuis - een beschermde diersoort op grond van de Flora- en Faunawet - had aangetroffen,
heeft geadviseerd de ongediertebestrijding in te zetten?
Uit het krantenbericht blijkt dat de inwoonster van Den Haag eerst 144 heeft gebeld, daarna de dierenambulance en tot slot de gemeente. Het is het college niet bekend met welke vraag de
inwoonster van Den Haag de gemeente heeft benaderd en wat de reactie is geweest van de medewerker van de gemeente.

3. Vindt het college dit een passend advies? Zo ja, waarom? Zo nee, welk advies had het college
passender geacht? Graag een toelichting.
Zie beantwoording vraag 2.

4. Hoe gaat het college voorkomen dat een dergelijk betreurenswaardige misstand omtrent de
voorlichting wederom zal plaatsvinden? Graag een toelichting.
DSB2012.114 2
Zie beantwoording vraag 2.

5. Hoe ziet het college haar verantwoordelijkheid in deze ten aanzien van een beschermde diersoort die binnen haar gemeentegrenzen gewond is geraakt? Graag een toelichting.
De gemeente heeft geen verantwoordelijkheid voor de zorg voor gewonde dieren die in het wild leven.
Zie hiervoor ook de brief aan de commissie Leefomgeving van 25 januari 2012 over dit onderwerp
(RIS 246126).

6. Hoe vindt het college dat een Haagse burger in een situatie als deze zou moeten handelen in het kader van de zorgplicht die een ieder heeft ten aanzien van een hulpbehoevend dier op grond van artikel 36 lid 3 Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de algemene zorgplicht die men heeft voor een beschermd in het wild levend dier op grond van artikel 2 van de Flora- en Faunawet?

Er is een zorgplicht om hulpbehoevende dieren te helpen. De manier waarop daaraan invulling wordt gegeven zal per individu verschillen. Het meldnummer 144 voor dieren in nood is onder andere voor dit soort situaties in het leven geroepen. Het meldnummer is ondergebracht bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Speciaal opgeleide politiemensen nemen de telefoon aan en schakelen de juiste hulpverlener in. Afhankelijk van de melding wordt de politie, de Dierenbescherming, de
Landelijke Inspectiedienst of de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit ingeschakeld.

7. Is het college het met mij eens dat niet iedereen van voornoemde wetsartikelen en de daaruit voortvloeiende plichten op de hoogte is? Is het college het met mij eens dat dat wel wenselijk is?
Zo ja, op welke wijze zal de gemeente hier invulling aan geven?


Het is een ieders verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving. Het is het college niet bekend in hoeverre mensen uitvoering geven aan de betreffende wetsartikelen.
Zie verder beantwoording vraag 6.

8. Waar kunnen Haagse burgers terecht met vragen over de juiste handelswijze wanneer zij een gewonde in het wild levende beschermde diersoort aantreffen? Is het college het met mij eens dat
het wenselijk is dat burgers weten hoe te handelen in een voorkomend geval? Zo ja, op welke wijze zal de gemeente hier invulling aan geven?

Zie beantwoording vragen 6 en 7. Er is ook een grootschalige landelijke mediacampagne om het nummer 114 onder de aandacht te brengen van de gehele bevolking.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Technische vragen Huishoudelijk Afvalplan 2012-2015

Lees verder

Raadsvragen opvang met olie besmeurde vogels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer