Raads­vragen proef aanpak meeu­wen­overlast


Indiendatum: apr. 2010

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van het persbericht 'Proef aanpak meeuwenoverlast van start’ (Gemeente Den Haag, 6 april 2010) stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Er wordt in het persbericht aangegeven dat de gemeente Leiden goede ervaringen heeft opgedaan met het verwisselen van meeuweneieren door nepeieren. Op welke goede ervaringen wordt hier gedoeld? Is er een evaluatie beschikbaar van deze proef in Leiden? Zoja, wat zijn de resultaten van deze proef en kunnen deze inzichtelijk worden gemaakt?

2. De gemeente heeft een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd om de werkzaamheden met betrekking tot het verwisselen van de eieren uit te voeren. Kunt u mij verdere gegevens verstrekken rondom dit gespecialiseerd bedrijf?

3. Het moment om de eieren te verwisselen is moeilijk te bepalen. Op welke wijze bepaalt dit gespecialiseerd bedrijf de leeftijd van de eieren? Kunt u mij verzekeren dat er geen eieren met bijna volgroeide kuikens uit de nesten weg worden gehaald?

4. Welke type nepeieren worden gebruikt ter vervanging van de echte meeuweneieren? Welke praktijkresultaten zijn er eerder met deze nepeieren behaald?

5. Kunt u aangeven wat er gebeurd met de meeuweneieren die uit de nesten worden gehaald?

6. Welke parameters zullen er met betrekking tot deze proef gemeten en gemonitord worden en wanneer zullen deze resultaten bekend worden gemaakt?

7. De gemeente geeft aan dat deze proef met nepeieren in een breder pakket aan maatregelen om overlast van meeuwen te voorkomen past.
Kunt u aangeven wat deze behelzen? Zijn hier tevens maatregelen in opgenomen om broedpogingen op plaatsen waar dit overlast kan geven te verhinderen bijvoorbeeld door daken en dakgoten onaantrekkelijk te maken op een diervriendelijke wijze?

Indiendatum: apr. 2010
Antwoorddatum: 27 apr. 2010

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 7 april 2010 een brief met daarin zeven vragen aan
de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

De vragen worden gesteld naar aanleiding van het persbericht 'Proef aanpak meeuwenoverlast van
start’ (Gemeente Den Haag, 6 april 2010).

1. Er wordt in het persbericht aangegeven dat de gemeente Leiden goede ervaringen heeft
opgedaan met het verwisselen van meeuweneieren door nepeieren. Op welke goede ervaringen
wordt hier gedoeld? Is er een evaluatie beschikbaar van deze proef in Leiden? Zo ja, wat zijn
de resultaten van deze proef en kunnen deze inzichtelijk worden gemaakt?

In Leiden bleek dat de meeuwen de plastic nepeieren accepteren en over het algemeen niet meer
overgingen tot een tweede legsel. Aangezien de meeste geluidsoverlast en agressiviteit zich voordoet
als er jongen zijn, leidde het wisselen van eieren tot minder overlast. De onderzoeksresultaten uit
Leiden van 2008 zijn openbaar gemaakt via het Leidse Raadsinformatiesysteem.

2. De gemeente heeft een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd om de werkzaamheden met betrekking
tot het verwisselen van de eieren uit te voeren. Kunt u mij verdere gegevens verstrekken rondom
dit gespecialiseerd bedrijf?

Het bedrijf dat de eieren gaat verwisselen is Faunaspecialist, onderdeel van de Plagen Preventie Dienst
BV, met vestigingen in Nederland en België. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het oplossen van
problemen (schade en overlast) met wilde en verwilderde dieren, waaronder vogels. De PPD heeft
onder andere meegewerkt aan de aanpak van de meeuwenproblematiek in de gemeenten Haarlem en
Leiden. Daarnaast heeft de PPD diverse bedrijven geadviseerd en oplossingen geboden met betrekking
tot meeuwenoverlast en nestbeheer.
DSB/2010.200 2

3. Het moment om de eieren te verwisselen is moeilijk te bepalen. Op welke wijze bepaalt
dit gespecialiseerd bedrijf de leeftijd van de eieren? Kunt u mij verzekeren dat er geen eieren
met bijna volgroeide kuikens uit de nesten weg worden gehaald?

Voor de leeftijdsbepaling wordt geluisterd naar eventueel gepiep van kuikens. Aanvullend wordt
de leeftijd van de embryo’s bepaald met behulp van een schouwlamp, een methode die gebruikelijk is
in de pluimveesector. Eieren met bijna volgroeide kuikens worden ongemoeid gelaten. Dit uit
het oogpunt van dierenwelzijn en de zorgplicht ex art. 2 van de Flora- en faunawet.

4. Welke type nepeieren worden gebruikt ter vervanging van de echte meeuweneieren?
Welke praktijkresultaten zijn er eerder met deze nepeieren behaald?

Er wordt gebruik gemaakt van plastic nepeieren geproduceerd in Engeland. Zowel in Engeland als
in Leiden blijken deze eieren goed geaccepteerd te worden door meeuwen. Na het verwisselen van
de eieren bleken meeuwen over het algemeen niet meer aan een tweede legsel te beginnen.
Zie ook onder vraag 1.

5. Kunt u aangeven wat er gebeurt met de meeuweneieren die uit de nesten worden gehaald?
De eieren worden meegenomen en vernietigd.

6. Welke parameters zullen er met betrekking tot deze proef gemeten en gemonitord worden en
wanneer zullen deze resultaten bekend worden gemaakt?

Tijdens de proef worden o.a. de volgende gegevens verzameld: het aantal gevonden en behandelde
nesten, het aantal gevonden en verwisselde eieren, de betreffende meeuwensoorten. Meldingen van
overlast worden zowel in de stadsdelen waar eieren worden verwisseld als de overige stadsdelen
geregistreerd. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het verwisselen van eieren wordt
een enquête gehouden. De vragen in de enquête zullen betrekking hebben op de mate van
meeuwenoverlast die ervaren wordt (veel, weinig, geen), het soort overlast en het effect van eventueel
getroffen maatregelen in de buurt door de gemeente (verwisselen van eieren, schoonhouden van
de stad). Hierover zal in het najaar 2010 gerapporteerd worden.
DSB/2010.200 3

7. De gemeente geeft aan dat deze proef met nepeieren in een breder pakket aan maatregelen om
overlast van meeuwen te voorkomen past. Kunt u aangeven wat deze behelzen? Zijn hier tevens
maatregelen in opgenomen om broedpogingen op plaatsen waar dit overlast kan geven
te verhinderen, bijvoorbeeld door daken en dakgoten onaantrekkelijk te maken op
een diervriendelijke wijze?

De belangrijkste maatregel blijft het beperken van het voedselaanbod voor meeuwen. Hierop wordt
ingezet door:
1. Verbetering van het aanbieden van huishoudelijk restafval, zoals verdergaande containerisering.
2. Structurele en gerichte voorlichting en informatieverstrekking aan burgers over het voorkomen
van meeuwenoverlast via website, lokale media en folders. Burgers worden hierbij onder andere
gewezen op de mogelijkheden om hun daken ontoegankelijk te (laten) maken als broedplek voor
meeuwen. Verder worden burgers verzocht om hun huisvuil vlak voor het ophaalmoment buiten
te zetten.
3. Het instellen van een voederverbod in geval van overlastsituaties.
4. Het optreden tegen het grootschalig dumpen van (brood)afval wordt in de prioritering van
de handhavingsactiviteiten meegenomen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadsvragen verwaarloosde dieren Haagse dierenbeul

Lees verder

Raadsvragen Circus Althoff Den Haag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer