Raads­vragen Winter­opvang voor daklozen met hond


Naar aanleiding van het bericht op de gemeentewebsite dat de winteropvang voor daklozen weer open is, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

Bij vorst is het niet langer verantwoord om buiten te slapen. Daklozen kunnen daarom tijdelijk gratis terecht bij de Kessler Stichting en het Leger des Heils. De winterregeling gaat in als de temperatuur 5 dagen achtereen onder nul is, of als er andere weersomstandigheden zijn die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Wanneer geen rekening wordt gehouden met dakloze hondenbezitters door ook een opvangplek voor de hond te creëren dan zullen daklozen zich genoodzaakt voelen om tijdens de winterkoude hun verblijf buiten te vinden met alle gevolgen vandien. Voor dakloze hondenbezitters is hun hond vaak hun enige maatje. Een goede opvang voor deze honden is daarom zowel voor de daklozen als voor de honden van belang. Steden als Amsterdam en Brussel erkennen dit probleem en hebben reeds maatregelen getroffen.

1. Wordt er in het kader van de winteropvang voor de honden van dakloze hondenbezitters ook een plek gecreëerd waar zij terecht kunnen? Zo neen, is het college bekend met het feit dat Brussel, Antwerpen en Amsterdam wel een plek bieden waar honden van dakloze hondenbezitters tijdens extreme kou terecht kunnen? Is het college bereid dit voorbeeld te volgen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
2. Momenteel is de winterregeling van kracht. Onder welke weersomstandigheden kondigt de gemeente een noodverordening tot verplichte opvang af?
3. Wanneer in het kader van een dergelijke noodverordening een verplicht opgevangen dakloze een hond blijkt te bezitten, wordt er dan ook opvang voor de hond geregeld? Zo neen, is het college bekend met het feit dat Brussel, Antwerpen en Amsterdam wel een plek bieden waar honden van dakloze hondenbezitters tijdens verplichte opvang terecht kunnen? Is het college bereid dit voorbeeld te volgen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


Antwoorddatum: 7 mrt. 2012

RIS 246350
Regnr. BOW/2012.102 Den Haag, 6 maart 2012
Inzake: opvang van honden van mensen die gebruik maken van de winteropvang
De gemeenteraad
Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 1 februari 2012 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Bij vorst is het niet langer verantwoord om buiten de slapen. Daklozen kunnen daarom tijdelijk gratis terecht bij de Kessler Stichting en het Leger des Heils. De winterregeling gaat in als de temperatuur 5 dagen achtereen onder nul is, of als er andere weersomstandigheden zijn die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Wanneer geen rekening wordt gehouden met dakloze hondenbezitters door ook een opvangplek voor de hond te creëren dan zullen daklozen zicht genoodzaakt voelen om tijdens de winterkoude hun verblijf buiten te vinden met alle gevolgen van dien. Voor dakloze hondenbezitters is hun hond vaak hun enige maatje. Een goede opvang voor deze honden is daarom zowel voor de daklozen als voor de honden van belang. Steden als Amsterdam en Brussel erkennen dit probleem en hebben reeds maatregelen genomen.

1. Wordt er in het kader van de winteropvang, voor de honden van dakloze hondenbezitters ook een plek gecreëerd waar zij terecht kunnen? Zo neen, is het college bekend met het feit dat Brussel, Antwerpen en Amsterdam wel een plek bieden waar honden van dakloze hondenbezitters tijdens de extreme kou terecht kunnen? Is het college bereid dit voorbeeld te volgen? Zo ja, op welke
wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Er wordt geen aparte plek gecreëerd voor honden van dakloze hondenbezitters die gebruik maken van de winteropvang. Het komt in praktijk zo weinig voor – er zijn geen gevallen bekend in de afgelopen vier jaar – dat het kosteninefficiënt is hiervoor een aparte opvangvoorziening in te richten. Ook in Amsterdam is geen aparte voorziening maar is sprake van een regeling met het
Dierenopvangcentrum Amsterdam, waar deze honden terecht kunnen. BOW/2012.102 2
Mocht de situatie zich voordoen in Den Haag, dan wordt ook gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen. Via de begeleiders op de winteropvanglocatie zal CCP een tijdelijke opvangplek
regelen bij het Haags Dierencentrum. Cliënten van Parnassia Bavo Groep en van Reakt, die in het bezit zijn van een hond of kat, kunnen
deze overigens wel tijdelijk laten opvangen in een speciaal dierenpension op het terrein van de Parnassia Bavo Groep. Het is echter niet waarschijnlijk dat de cliënten van de winteropvang
tegelijkertijd ook cliënt van Parnassia of Reakt zijn.

2. Momenteel is de winterregeling van kracht. Onder welke weersomstandigheden kondigt de gemeente een noodverordening tot verplichte opvang af?
Tijdens de winterregeling kondigt de gemeente geen noodverordening af. Dakloze mensen kunnen dus niet gedwongen worden gebruik te maken van de winteropvang. Wel proberen de mensen van de GGD en de politie mensen die nog op straat verblijven tijdens de winterregeling zoveel mogelijk te
stimuleren gebruik te maken van de winteropvang.

3. Wanneer in het kader van een dergelijk noodverordening een verplicht opgevangen dakloze een hond blijkt te bezitten, wordt er dan ook opvang voor de hond geregeld? Zo neen, is het college
bekend met het feit dat Brussel, Antwerpen en Amsterdam wel een plek bieden van dakloze hondenbezitters tijdens verplichte opvang terecht kunnen? Is het college bereid dit voorbeeld te
volgen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Nee. Zie voor de beantwoording van deze vraag de beantwoording van vraag 1.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer